Sa­ta­kun­ta­liit­to ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ry ovat sol­mi­neet alu­eel­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen. Elin­voi­ma­lu­pauk­sia on ai­em­min teh­ty lä­hin­nä kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa, Sa­ta­kun­nas­sa­kin lä­hes kai­kis­sa.

– Tie­to­jem­me mu­kaan nyt sol­mit­tu elin­voi­ma­lu­paus on en­sim­mäi­nen alu­eel­li­nen elin­voi­ma­lu­paus maa­kun­ta­lii­ton ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön alu­e­jär­jes­tön kes­ken, alu­e­jär­jes­tö tie­dot­taa.

So­pi­mus kir­joi­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 23.11. Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Har­ja­val­las­sa.

– Maa­kun­ta­lii­tos­sa ja sen hal­li­tuk­ses­sa sekä useil­la muil­la­kin alu­eel­li­sil­la toi­mi­joil­la on yh­tei­nen tah­to­ti­la Sa­ta­kun­nan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­seen, ja nyt sol­mit­tu elin­voi­ma­lu­paus on omal­ta osal­taan työn­tä­mäs­sä vauh­tia Sa­ta­kun­nan yrit­tä­jä­myön­tei­syy­den li­sää­mi­sek­si. Elin­voi­ma­lu­pauk­seen on kir­jat­tu pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­ta edis­te­tään jat­kos­sa en­tis­tä­kin vah­vem­mas­sa yh­teis­työs­sä, maa­kun­ta­joh­ta­ja As­ko Aro-Hei­ni­lä kiit­tää haas­teen esit­tä­jiä sekä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jiä su­ju­vas­ta yh­teis­työs­tä.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on tuo­nut vah­vas­ti esiin yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-ajat­te­lua, sil­lä jär­jes­tös­sä on tun­nis­tet­tu, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­nen yrit­tä­jyys ja myös kun­tien ja kau­pun­kien yrit­tä­jä­myön­tei­syys on vah­vis­tu­nut ja se al­kaa nä­kyä myös maa­kun­ta­ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la. Kun saam­me mui­ta­kin toi­mi­joi­ta mu­kaan vah­vaan sa­ta­kun­ta­lai­seen yh­teis­työ­hön, luo se Sa­ta­kun­taan ve­to­voi­maa, joka al­kaa hou­kut­taa uu­sia asuk­kai­ta, osaa­jia ja yrit­tä­jiä. Kun Sa­ta­kun­ta vah­vis­tuu yh­te­näi­se­nä, myös maa­kun­nan pi­to­voi­mas­ta tu­lee vah­vem­paa.

– Suo­men Yrit­tä­jät on täl­lä vii­kol­la jul­kais­sut edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­man­sa, jon­ka tee­ma­na on ”Nos­te­taan ri­maa”. Alu­eel­li­nen elin­voi­ma­lu­paus on tä­hän­kin tee­maan so­pi­va konk­reet­ti­nen teko, jol­la Sa­ta­kun­nas­sa alet­tiin nos­taa ri­maa. Sa­ta­kun­ta on yrit­tä­jyys­maa­kun­ta ja nyt meil­lä on al­le­kir­joi­tet­tu­na elin­voi­ma­lu­paus, joka vel­voit­taa mei­tä löy­tä­mään kei­not ke­hi­tyk­seen, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen avaa alu­eel­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen mer­ki­tys­tä.

Elin­voi­ma­lu­paus on sol­mit­tu täl­le val­tuus­to­kau­del­le.

Lu­pauk­seen si­säl­ty­vät muun mu­as­sa toi­mi­va vuo­ro­pu­he­lu, su­ju­vat val­mis­te­lup­ro­ses­sit ja maa­kun­nan yh­tei­set edun­val­von­ta­koh­teet.