Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa Po­rin seu­ra­kun­tien ää­ni­ha­ra­va oli Seu­ra­kun­ta­lai­set Po­mark­ku -lis­taa edus­ta­va po­mark­ku­lai­nen Ari Pas­si­lah­ti. Hän­tä kan­nat­ti kirk­ko­val­tuus­toon 135 ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon 137 ää­nes­tä­jää.

Yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pit­kä­ai­kai­nen pu­heen­joh­ta­ja ja pit­kä­ai­kai­nen luot­ta­mus­hen­ki­lö Har­ri Sai­ne Po­rin Tel­jäs­tä sai niin ikään muh­ke­an ää­ni­po­tin. Hän­tä ää­nes­ti kirk­ko­val­tuus­toon 126 ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon 113 seu­ra­kun­ta­lais­ta.

Po­ris­sa yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tut näet täs­tä ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin va­li­tut vaa­li­ko­nees­ta.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,7, sel­vi­ää seu­ra­kun­ta­vaa­lien verk­ko­si­vul­ta. Las­ken­ta­jär­jes­tel­mää käyt­tä­vis­tä 340 seu­ra­kun­nas­ta lä­hes kaik­ki ovat nyt jul­kais­seet tie­ton­sa. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki vuo­den 2018 vaa­leis­ta, jois­sa se oli 14,4.

Alai­käis­ten eli 16–17-vuo­ti­ai­den val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti on alus­ta­vis­sa tu­lok­sis­sa 6,8 pro­sent­tia.

Hie­man yli 300 seu­ra­kun­taa on myös jul­kais­sut va­li­tuk­si tul­lei­den iät. Täs­sä vai­hees­sa näyt­tää, et­tä va­lit­tu­jen kes­ki-ikä on 57 vuot­ta.

Vaa­leis­sa va­lit­tiin 354 seu­ra­kun­taan yh­teen­sä lä­hes 8  000 luot­ta­mus­hen­ki­löä 14  300 eh­dok­kaan jou­kos­ta.

Kir­kon vies­tin­nän mu­kaan 44 seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin so­pu­vaa­lit, mikä tar­koit­taa, et­tä ää­nes­tys­tä ei jär­jes­te­tä vaan kaik­ki eh­dol­la ole­vat va­li­taan suo­raan var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si tai va­ra­jä­se­nik­si.

Seu­ra­kun­tien vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat tu­lok­sen­sa kes­ki­viik­ko­na.

STT

kirk­ko­po­ris­sa.fi