Po­lii­si­par­tio sai lau­an­tai-il­ta­na teh­tä­vän Koi­vu­lan­tien ja Hei­nä­tien ris­teyk­seen, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli tör­män­nyt va­lai­sin­pyl­vää­seen ja pois­tu­nut pai­kal­ta. Par­tio ta­voit­ti au­ton ja sen kul­jet­ta­ja­na ol­leen mie­hen tä­män ko­toa. Mies pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,4 pro­mil­len lu­ke­man. Hä­net kul­je­tet­tiin ve­ri­ko­kei­siin ja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Sun­nun­tain vas­tai­se­na yö­nä par­tio suo­rit­ti lii­ken­teen­val­von­taa Val­ta­tie 2:lla Hon­ka­luo­dos­sa. Par­tio mit­ta­si ohi­tus­kais­ta­o­suu­del­la hen­ki­lö­au­ton no­peu­dek­si 157 ki­lo­met­riä tun­nis­sa, no­peus­ra­joi­tuk­sen ol­les­sa 100 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Hen­ki­lö­au­to py­säh­tyi Tii­li­mä­en ramp­piin. Kul­jet­ta­ja­na ol­lut mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon. Hä­nen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen.

Par­tio py­säyt­ti sun­nun­tai-il­ta­na VT2:lla Hon­ka­luo­dos­sa myös toi­sen hen­ki­lö­au­ton, jol­le mi­tat­tiin no­peu­dek­si 187 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Kul­jet­ta­ja­na oli mies, joka mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Sun­nun­tai-il­ta­na Val­ta­tie 2:lla len­to­a­se­man koh­dal­la par­ti­o­ta vas­taan tuli hen­ki­lö­au­to, jol­le par­tio mit­ta­si no­peu­dek­si 167 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. No­peus­ra­joi­tus oli 100 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Par­tio sai py­säy­tet­tyä au­ton ja sen mies­kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tie­dot­ti maa­nan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä et­si­neen­sä koko yön ajan Sä­ky­läs­sä Köy­li­ön­jär­ven ran­nal­la ka­don­neek­si il­moi­tet­tua 20-vuo­ti­as­ta nais­ta.

Po­lii­sin koi­ra­par­tio löy­si ka­don­neen nai­sen tä­nään yh­den mais­sa il­ta­päi­väl­lä noin ki­lo­met­rin pääs­tä ka­to­a­mis­pai­kas­ta vai­ke­a­kul­kui­sen met­sä­u­ran pääs­tä. Et­sit­ty oli olo­suh­tei­siin näh­den hy­vä­kun­toi­nen.

Po­lii­si kiit­tää et­sin­tään osal­lis­tu­nut­ta va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun hen­ki­lös­töä sekä Po­rin Pri­kaa­tin va­rus­mie­his­tä koot­tua vir­ka-apuo­sas­toa.