Suo­mes­sa ti­las­toi­tiin vii­me vuon­na yli 10 000 kä­vel­les­sä sat­tu­nut­ta työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa eli mel­kein 30 ta­pa­tur­maa jo­kai­nen päi­vä. Useim­mat ta­pa­tur­mat sat­tu­vat lop­pu­syk­sys­tä ja tal­vel­la, kun tiet ovat liuk­kai­ta ja päi­vät ly­hy­em­piä: ta­pa­tur­mien mää­rät läh­te­vät­kin kas­vuun loka-mar­ras­kuus­sa ja eni­ten työ­mat­ka­ta­pa­tur­mia sat­tuu hel­mi­kuus­sa. Suu­rin osa ta­pa­tur­mis­ta on lie­viä, mut­ta nel­jän­nes ta­pa­tur­mis­ta joh­taa yli vii­kon sai­ras­lo­maan.

Mar­ras­kuu on ol­lut poik­keuk­sel­li­sen läm­min, mut­ta nyt sää näyt­tää kyl­me­ne­vän ja yö­pak­ka­set ovat yleis­ty­mäs­sä. Se tie­tää myös liuk­kaam­pia tei­tä var­sin­kin aa­mu­var­hai­sel­la, kun mo­net ovat mat­kal­la töi­hin.

Vaik­ka etä­työt ovat li­sään­ty­neet ja osal­taan vä­hen­tä­neet työ­mat­ka­ta­pa­tur­mien mää­rä, sat­tuu nii­tä edel­leen pal­jon. Vii­me vuon­na sat­tui yh­teen­sä yli 18 000 työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa; lä­hes 50 joka päi­vä. Suu­rin osa, yli 10 000, sat­tui kä­vel­les­sä. Kä­ve­li­jöi­hin las­ke­taan myös ne hen­ki­löt, jot­ka ovat louk­kaan­tu­neet esi­mer­kik­si park­ki­pai­kal­la tai juna-ase­mal­la.

Loka-mar­ras­kuus­sa työ­mat­ka­ta­pa­tur­mat läh­te­vät vuo­sit­tain sel­vään kas­vuun. Kes­ki­mää­rin lo­ka­kuus­sa on kir­jat­tu lä­hes 800 työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa ja mar­ras­kuus­sa lä­hes 1 200 työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa kä­vel­len, kun kat­so­taan vuo­sien 2016–2020 kes­ki­ar­voa.

Ko­ro­nan myö­tä an­net­tu ylei­nen etä­työs­ken­te­ly­suo­si­tus vä­hen­si mat­ko­ja ko­din ja työ­pai­kan vä­lil­lä ja si­ten myös työ­mat­ka­ta­pa­tur­mien mää­rää Ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­kes­kuk­sen ti­las­to­jen mu­kaan vuon­na 2020. Vuon­na 2021 työ­mat­ka­ta­pa­tur­mien mää­rä kas­voi, mut­ta ei ko­ro­naa edel­tä­väl­le ta­sol­le.

– Vuon­na 2020 työ­mat­ka­ta­pa­tur­mien mää­rään vai­kut­ti sil­loin myös al­ku­vuo­den leu­to tal­vi, sil­lä jo tam­mi-hel­mi­kuus­sa 2020 sat­tui sel­väs­ti ta­val­lis­ta vä­hem­män työ­mat­ka­ta­pa­tur­mia, sa­noo Fen­ni­an ris­ki­pääl­lik­kö Pia Vä­li­maa.

Ku­lu­van vuo­den alus­sa, 2022, työ­mat­ka­ta­pa­tur­mia sat­tui puo­les­taan eri­tyi­sen pal­jon. Fen­ni­an alus­ta­vien ti­las­to­jen mu­kaan ja­lan teh­tä­vien työ­mat­ka­ta­pa­tur­mien mää­rä li­sään­tyi sel­väs­ti tam­mi-maa­lis­kuus­sa – myös ko­ro­naa edel­tä­vään ai­kaan ver­rat­tu­na.

– Työ­mat­ka­ta­pa­tur­mia sat­tui kä­vel­len en­nen kaik­kea vii­me maa­lis­kuus­sa, mikä ker­too vii­me tal­ven han­ka­lis­ta olo­suh­teis­ta. Usein ta­pa­tur­mien mää­rää li­sää sel­lai­nen sää, jos­sa läm­pö­ti­la sa­haa nol­lan mo­lem­min puo­lin, ja tiet jää­ty­vät ja su­la­vat vuo­ro­tel­len, Vä­li­maa ker­too.

Ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­kes­kuk­sen ti­las­tot pe­rus­tu­vat va­kuu­tu­syh­ti­öi­den tie­toi­hin, eli niis­sä nä­ky­vät ne ta­pa­tur­mat, jois­ta on mak­set­tu kor­vauk­sia työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­ses­ta. Vam­man ta­kia on siis vä­hin­tään käy­ty lää­kä­ris­sä. Va­paa-ajal­laan louk­kaan­tu­neet ei­vät näy näis­sä ti­las­tois­sa.