San­na Ni­ku­la / STT

Työ­nan­ta­ja­lii­tot ovat vä­läy­tel­leet Te­ol­li­suus­lii­ton so­pi­muk­siin krii­si­lau­se­ket­ta, jol­la pal­kan­ko­ro­tuk­sia voi­si siir­tää tai jopa ko­ko­naan pe­rua, jos olo­suh­teet muut­tu­vat. Täl­lai­sia on käy­tös­sä muun mu­as­sa Sak­sas­sa, työ­nan­ta­ja­lii­tot pe­rus­te­le­vat.

–  Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä pys­tyi­sim­me yh­des­sä ke­hit­tä­mään pal­kan­tar­kis­tus­mal­lia sii­hen suun­taan, et­tä se re­a­goi­si ti­lan­tee­seen, jos­sa olo­suh­teet muut­tu­vat joko yri­tyk­sen osal­ta tai koko suh­dan­teen osal­ta yl­lät­tä­väs­ti ja rat­kai­se­vas­ti, muo­toi­lee toi­mi­tus­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­nie­mi Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jis­ta STT:lle.

Ruo­ho­nie­mi kui­ten­kin myön­tää, et­tä tä­män kal­tai­sia uu­sia ele­ment­te­jä on han­ka­la tuo­da neu­vot­te­lu­pöy­tään täs­sä vai­hees­sa, kun vai­ke­aa on muu­ten­kin. Hä­nen mu­kaan­sa vas­taa­via lau­sek­kei­ta on jo jois­sa­kin so­pi­muk­sis­sa.

–  Mut­ta ei sel­lai­sia te­hok­kai­ta, jot­ka oli­si­vat suo­raan pu­dot­ta­neet pois pal­kan­ko­ro­tuk­sen tai vas­taa­vaa.

Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Jaa­na Neu­vo­nen vies­tit­ti STT:lle, et­tä edel­li­ses­sä palk­ka­rat­kai­sus­sa krii­si­lau­se­ke jo oli, mut­ta nyt neu­vot­te­lut ovat kes­ken.

Pal­kan­saa­ja­puo­li ei näe krii­si­lau­sek­kees­sa miel­tä, kos­ka Suo­mes­sa on käy­tös­sä toi­mi­va lo­mau­tus­jär­jes­tel­mä. Työ­nan­ta­ja­puo­len Ruo­ho­nie­mi­kin on sitä miel­tä, et­tä ver­rat­tu­na mo­niin mui­hin mai­hin suo­ma­lai­nen lo­mau­tus­jär­jes­tel­mä on pal­jon te­hok­kaam­pi kuin krii­si­lau­sek­keet.

–  Se leik­kaa kus­tan­nuk­sia no­pe­as­ti. Toi­nen puo­li asi­as­sa on, et­tä jos tu­lee mas­sii­vi­sia lo­mau­tuk­sia koko yh­teis­kun­nas­sa koko yk­si­tyi­sen sek­to­rin mark­ki­nas­sa, se sa­maan ai­kaan li­sää yh­teis­kun­nan kus­tan­nuk­sia. Se taas ra­sit­tai­si vah­vas­ti mei­dän jul­kis­ta sek­to­ri­am­me sii­nä ti­lan­tees­sa. Toi­vo­taan, et­tä sel­lai­seen ti­lan­tee­seen ei jou­dut­tai­si, Ruo­ho­nie­mi sa­noo.

Te­ol­li­suus­lii­ton ja Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jien tu­li­si pääs­tä so­puun pal­kois­ta ja työ­eh­dois­ta vii­meis­tään en­si kes­ki­viik­ko­na, sil­lä sil­loin pois­tuu työ­rau­ha­vel­voi­te. Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den so­pi­mus­kau­si päät­tyy vuo­den lo­pus­sa.

Ruo­ho­nie­men mu­kaan lo­mau­tus­jär­jes­tel­män on­gel­ma on myös tiet­ty hi­taus ny­kyi­sil­lä neu­vot­te­lu­a­joil­la ti­lan­teis­sa, jot­ka ta­pah­tu­vat no­pe­as­ti.

–  Näis­tä me var­mas­ti kes­kus­tel­laan. Meil­lä tie­tys­ti ovat so­pi­mus­ten mu­kaan pai­kal­li­ses­ti so­vit­ta­vis­sa sekä neu­vot­te­lu­a­jat et­tä lo­mau­tu­sil­moi­tu­sa­jat, ja sii­nä mie­les­sä pai­kal­li­ses­ti voi­daan pääs­tä no­pei­siin­kin re­a­goin­tei­hin ti­lan­teis­sa.

Pal­kan­saa­jia edus­ta­van Te­ol­li­suus­lii­ton työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Jyr­ki Vir­ta­nen sa­noo, et­tä eri­lai­sia krii­si­lau­sek­kei­ta on so­pi­muk­sis­sa ol­lut mat­kan var­rel­la jo pit­kän ajan ta­kaa, mut­ta ei nii­tä ole kos­kaan oi­ke­as­taan käy­tet­ty.

–  Meil­lä on mah­dol­li­suus toi­mia hy­vin­kin äk­kiä lo­mau­tus­jär­jes­tel­män puit­teis­sa, jos työ­ti­lan­teet edel­lyt­tä­vät sitä. Suo­mes­sa ei ole mie­les­tä­ni niin suur­ta tar­vet­ta krii­si­lau­sek­keil­le kuin on esi­mer­kik­si ol­lut jos­sain muu­al­la päin Eu­roop­paa, vaik­ka Sak­sas­sa.

Vir­ta­sen mu­kaan on myös mah­dol­lis­ta, et­tä työ­nan­ta­ja läh­ti­si ve­to­a­maan krii­si­lau­sek­kei­siin lii­an hep­poi­sin pe­rus­tein.

Hän­kin muis­tut­taa, et­tä lo­mau­tus­ten il­moi­tu­sai­ko­ja pys­ty­tään no­peut­ta­maan tar­peen tul­len. Ko­ro­na­ke­vää­nä kes­kus­jär­jes­töt so­pi­vat il­moi­tu­sa­jois­ta, hän sa­noo, mut­ta myös so­pi­mus­ten mu­kaan on mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön ly­hy­em­mät il­moi­tu­sa­jat, kun työ­pai­kal­la niis­tä so­vi­taan.

–  Nä­ke­myk­se­ni mu­kaan meil­lä on sen ver­ran fik­sut hen­ki­lös­tön edus­ta­jat, et­tä jos yri­tys­ten ti­lan­teet ovat sitä vaa­ti­neet, neu­vot­te­luis­sa on pääs­ty rat­kai­sui­hin työ­pai­koil­la, Vir­ta­nen sa­noo.

Esi­mer­kik­si tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on jo täl­lä­kin het­kel­lä mah­dol­li­suus so­pia pai­kal­li­ses­ti palk­ka­rat­kai­su­ja.

–  Jos yri­tyk­sen ti­lan­ne on huo­no, siel­lä voi so­pia toi­sen­lai­sen­kin rat­kai­sun kuin mitä lii­tot ovat so­pi­neet. Siel­lä voi­daan luo­pua pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta tai siir­tää nii­tä tai teh­dä min­kä­lai­nen mik­saus vaan. Se on vain ha­lus­ta kiin­ni ja sii­tä, min­kä­lai­nen kult­tuu­ri työ­pai­koil­la on ole­mas­sa, Vir­ta­nen sa­noo.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta on Ruo­ho­nie­men mu­kaan neu­vo­tel­tu kah­dek­sas­sa pöy­däs­sä. Per­jan­tai­na on kool­la suu­ri neu­vot­te­lu­pöy­tä, ja sii­nä kat­so­taan, mis­sä vai­hees­sa teks­ti­ky­sy­myk­sis­sä ol­laan.

–  Kun ne saa­daan pa­ket­tiin, siir­ry­tään pu­hu­maan pal­kois­ta. Se tu­lee ole­maan vai­kein kes­kus­te­lun ai­he.

Te­ol­li­suus­lii­ton Vir­ta­nen ei lyö pro­sent­te­ja pöy­tään, mut­ta sa­noo, et­tä hin­to­jen nou­sun tu­lee palk­ka­rat­kai­sus­sa nä­kyä.

Neu­vot­te­lui­ta han­ka­loit­taa en­ti­ses­tään täl­lä kier­rok­sel­la se, et­tä jul­ki­sen sek­to­rin so­pi­mus­rat­kai­sun ja palk­ka­oh­jel­man myö­tä kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den työn­te­ki­jät saa­vat au­to­maat­ti­ses­ti te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­tä suu­rem­mat pal­kan­ko­ro­tuk­set.

Tämä on Te­ol­li­suus­lii­ton mie­les­tä joh­ta­nut sii­hen, et­tä työ­nan­ta­ja ei suos­tu ko­rot­ta­maan te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja, kos­ka sa­mat ko­ro­tuk­set me­ni­si­vät ker­toi­men kans­sa jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöil­le.

–  Mei­dän läh­tö­koh­tam­me on, et­tä me neu­vo­tel­laan omal­le toi­mi­a­lal­le rat­kai­su. Ei vil­kuil­la ym­pä­ris­töä, vaan oman toi­mi­a­lan kan­to­ky­vyn mu­kaan ase­te­taan ta­voit­teet, täh­den­tää Vir­ta­nen.

Te­ol­li­suus­lii­tos­ta ker­ro­taan, et­tä Sak­san suu­rin am­mat­ti­liit­to, me­tal­li- ja elekt­ro­niik­ka-alan IG Me­tall hy­väk­syi vii­me vii­kol­la uu­den työ­eh­to­so­pi­muk­sen, jos­sa työn­te­ki­jöi­den pal­kat nou­se­vat kah­den vuo­den ai­ka­na noin 8,5 pro­sent­tia. Li­säk­si työn­te­ki­jät saa­vat ve­rot­to­man 3  000 eu­ron kor­vauk­sen, joka mak­se­taan kah­des­sa eräs­sä.

–  Sak­san rat­kai­sua ei voi ver­ra­ta mei­hin, kos­ka siel­lä hal­li­tus oli mu­ka­na esit­tä­mäs­sä ve­ro­va­paa­ta mal­lia. Suo­mes­sa työ­nan­ta­ja­puo­li on jyr­käs­ti il­moit­ta­nut, et­tä se ei läh­de mi­hin­kään sel­lai­seen mu­kaan, mis­sä on val­ti­o­val­ta mu­ka­na tai mikä yh­tään hais­kah­taa kol­mi­kan­nal­ta. Se on hul­lua. Vaik­ka ne rat­kai­sut oli­si­vat sel­ke­äs­ti yri­tyk­sil­le hyö­dyk­si, sil­ti ol­laan kiin­ni täs­sä pe­ri­aat­tees­sa tiu­kas­ti, Vir­ta­nen ih­met­te­lee.

Työ­nan­ta­jia edus­ta­van Ruo­ho­nie­men mu­kaan Sak­san so­pi­muk­seen si­säl­tyy myös krii­si­lau­sek­kei­ta tai vas­taa­via, mut­ta ne on vie­lä yk­si­löi­mät­tä.

SAK:n pu­heen­joh­ta­jan Jark­ko Elo­ran­nan mie­les­tä näyt­tää sil­tä, et­tä so­pi­muk­set sump­puun­tu­vat, kun tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­sa ei rat­kai­sua saa­da ai­kaan ja yk­si­kään muu työ­nan­ta­ja­liit­to ei us­kal­la teh­dä omaa rat­kai­su­aan en­nen sitä.

–  On to­del­la kum­mal­lis­ta, et­tä työ­nan­ta­ja luo­pui kes­ki­te­tym­mäs­tä so­pi­mi­sen mal­lis­ta pe­rus­tel­len sitä ala­koh­tai­sil­la tar­peil­la. Nyt kun ala­koh­tai­sia so­pi­muk­sia pi­täi­si ja voi­si teh­dä, niin us­kal­lus­ta rat­kai­sui­hin ei ole, vaan pii­lou­du­taan toi­nen toi­sen­sa se­län taak­se, Elo­ran­ta si­val­si pu­hu­es­saan SAK:n edus­ta­jis­tol­le tors­tai­na.

Vir­ta­nen sa­noo, et­tä Te­ol­li­suus­liit­to ha­lu­aa ha­kea rat­kai­sun neu­vot­te­le­mal­la ei­kä pai­nos­tuk­sen kaut­ta. Hä­nen mie­les­tään Suo­mes­sa neu­vot­te­lu­kult­tuu­ri tun­tuu kui­ten­kin men­neen sii­hen, et­tä neu­vot­te­lut ei­vät lii­kah­da, jos ei pai­nos­tus­ta ole.

–  Sii­nä vä­hän ka­deh­din Ruot­sia, jos­sa neu­vot­te­lu­kult­tuu­ri on toi­sen­lai­nen. Siel­lä saa­daan rat­kai­sut ai­kai­sek­si use­as­ti il­man työ­tais­te­lu-uh­kaa, mut­ta Suo­mes­sa se on jo­ten­kin it­ses­tään sel­vyys työ­nan­ta­jil­le­kin.