Es­pan­ja­lai­nen Vin­cen Garc­ía esiin­tyy kvin­tet­tin­sä kans­sa Pori Jaz­zin per­jan­tain 19.7. pää­kon­ser­tis­sa. Vin­cen Garc­íaa pi­de­tään yh­te­nä tä­män­het­ki­sen jazz- ja funk-ske­nen ar­vos­te­tuim­mis­ta ba­sis­teis­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Hän on kym­me­nen eni­ten kuun­nel­lun ba­sis­tin jou­kos­sa maa­il­man­laa­jui­ses­ti suo­ra­tois­to­jen pe­rus­teel­la. Garc­ían uu­si al­bu­mi "Ven­tu­ra" on saa­nut po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton ym­pä­ri maa­il­maa.

Syys­kuus­sa 2023 Vin­cen Garc­ía sai pu­he­lun Cory Won­gil­ta, joka pyy­si hän­tä mu­kaan Eu­roo­pan kier­tu­eel­leen. Saa­tu­aan ko­ke­mus­ta la­voil­ta, ää­nit­tä­es­sään stu­di­ois­sa eri ar­tis­tien kans­sa ja uu­den al­bu­min­sa sä­vel­tä­mi­sen myö­tä Vin­cen Garc­ía ha­lu­aa vie­dä mu­siik­kin­sa seu­raa­val­le ta­sol­le tar­jo­a­mal­la esi­tyk­sen, jos­sa hän voi va­paut­taa kai­ken ener­gi­an­sa ilah­dut­ta­en imp­ro­vi­saa­ti­ol­la ja mo­ni­mut­kai­sil­la ryt­meil­lä.

Vin­cen Garc­ía Quin­tet esiin­tyy sai­ras­ta­pauk­sen vuok­si pe­ruun­tu­neen Kno­we­rin si­jaan Pori Jaz­zin per­jan­tain 19.7. pää­kon­ser­tis­sa.

57. kan­sain­vä­li­nen Pori Jazz -fes­ti­vaa­li al­kaa per­jan­tai­na 12.7. ja pää­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Kir­ju­rin­luo­don kon­sert­ti­puis­tos­sa 18.–20.7.

Pori Jaz­zin ai­ka­tau­lut ja ar­tis­tie­sit­te­lyt löy­ty­vät osoit­tees­ta po­ri­jazz.fi