Ari An­te­roi­nen

Jan­ne Vas­ta­mä­ki on jär­jes­tä­nyt Kul­laan Rock'n'Roll Rumb­le -ta­pah­tu­maa vuo­des­ta 2008 al­ka­en. Tä­hän­kin pe­rin­tee­seen ko­ro­na­e­pi­de­mia teki pa­rin ke­sän paus­sin, mut­ta vii­me vuon­na juu­re­va rok­ki­mei­nin­ki rai­ka­si taas. Vii­me su­ve­na ol­tiin uu­des­sa pai­kas­sa ja Lazy Ass Ranch osoit­tau­tui hy­väk­si pai­kak­si.

– Siel­lä on sel­lais­ta maa­lais­fii­lin­kiä, ke­huu Vas­ta­mä­ki.

– Meil­tä löy­tyy hie­no idyl­li ja mei­nin­ki kir­kon ku­pees­sa. Puit­teet ovat kun­nos­sa. On Ame­ri­kan au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja en­nen kaik­kea hy­vää mu­siik­kia. Ta­pah­tu­maa on ke­hut­tu ja olen saa­nut hy­vää pa­lau­tet­ta. Hom­ma toi­mii. Ruo­kaa ja juo­maa­kin saa ja li­säk­si on lei­rin­tä­mah­dol­li­suus, Vas­ta­mä­ki li­sää.

Vas­ta­mä­ki ker­too ta­pah­tu­man le­hit­ty­neen vuo­sien var­rel­la. Jo toi­sel­la ker­ral­la 2009 oli mu­ka­na ul­ko­maa­lai­nen bän­di, eli brit­ti­or­kes­te­ri Drugs­to­re Cow­bo­ys.

– En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ta­pah­tu­ma oli sel­lai­nen sa­ta­kun­ta­lais­ten bän­dien jut­tu.

Vas­ta­mä­en mu­kaan Kul­laa Rock'n'Roll Rumb­len ylei­sö­mää­rä on kas­va­nut vä­hi­tel­len.

– Po­ruk­kaa tun­tuu kiin­nos­ta­van. Nyt odo­tan vä­keä sa­man ver­ran, mitä oli vii­mek­si. Ke­lit tie­tys­ti voi­vat ai­na vai­kut­taa, mut­ta tä­hän saak­ka, ih­me kyl­lä, ke­lit­kin ovat ol­leet koh­dil­laan. Kä­vi­jöi­tä on lai­das­ta lai­taan ym­pä­ri Suo­mea.

Vas­ta­mä­ki yrit­tää ke­rä­tä Kul­laal­le so­pi­van kat­tauk­sen bän­de­jä, jot­ka soit­ta­vat mo­nen sort­tis­ta roots-mu­saa.

– Tu­li­joi­ta oli­si pal­jon ja bän­dit ot­ta­vat jo­nok­si as­ti yh­teyt­tä, Vas­ta­mä­ki sa­noo.

Oman roots-pis­tok­sen­sa Vas­ta­mä­ki sai kuu­lem­ma jo al­le kou­lui­käi­se­nä.

– Kuun­te­lin mum­mu­las­sa van­ho­ja le­vy­jä, ku­ten El­vis­tä, Be­at­le­sia, rau­ta­lan­kaa ja muu­ta. Ylä­as­tei­käi­ses­tä läh­tien olen näis­sä ku­vi­ois­sa ol­lut ja käy­nyt tot­ta kai ai­ka­naan Mar­ko ”Hak­ki” Ha­ka­lan jär­jes­tä­mis­sä bi­leis­sä, jut­te­lee Vas­ta­mä­ki.

Kau­kai­sim­mat vie­raat ta­pah­tu­maan tu­le­vat Ame­ri­kois­ta saak­ka.

– Isä­ni pik­ku­serk­ku mie­hen­sä kans­sa tu­lee Was­hing­to­nis­ta. Ei­vät ole kos­kaan ai­em­min käy­neet Suo­mes­sa, Vas­ta­mä­ki ker­too.

Tero Katajisto (oik.) ja vaimonsa Jenni ovat olleet Janne Vastamäen (vas.) apuna jälleen tänä vuonna tapahtuman järjestelyissä.

Tero Katajisto (oik.) ja vaimonsa Jenni ovat olleet Janne Vastamäen (vas.) apuna jälleen tänä vuonna tapahtuman järjestelyissä.

Arkisto/Maarit Kautto

Lazy Ass Ranc­hin pi­tä­jät Tero ja Jen­ni Ka­ta­jis­to ovat ol­leet Jan­ne Vas­ta­mä­en apu­na Rock'n'Roll Rumb­len jär­jes­te­lyis­sä sii­nä kuin hä­nen nai­sys­tä­vän­sä­kin. Mut­ta ai­ka lail­la kyse on yh­den mie­hen pon­nis­tuk­ses­ta.

– Ei tätä niin isol­la po­ru­kal­la jär­jes­te­tä, vaik­ka ai­ka pal­jon hom­maa täs­sä on­kin. On täs­sä kui­ten­kin joi­tain apu­voi­mia, Vas­ta­mä­ki ker­too.

– Ta­pa­tu­ma­päi­vään­kin jää vie­lä kai­ken­lais­ta te­ke­mis­tä, jo­ten me­nee lop­puil­taan, en­nen kuin pää­see it­se­kin bän­de­jä kuun­te­le­maan. Ja sit­ten men­nään taas hoi­ta­maan jo­tain hom­maa.

Ko­vas­ta työs­tä huo­li­mat­ta Vas­ta­mä­ki va­kuut­taa, et­tä ta­pah­tu­mas­ta saa hy­vän mie­len.

– Ha­lu­an tuo­da tätä mu­siik­kia esil­le.

Kul­laa Rock'n'Roll Rumb­le rok­kaa 6. hei­nä­kuu­ta ja soit­to al­kaa kel­lo 17. Pää­e­siin­ty­jä­nä on ruot­sa­lai­nen The Low­down Saints. Li­säk­si kei­kal­la ovat Nine Li­ves, Sweet Jee­na and her Sweet­he­arts with the Sas­sies, The Jo­kers, Ed­dy and The Stom­pers, Boo­gie On The Rocks ja The Yu­ri­ga­ga­rins.

– Kaik­ki ovat hy­viä bän­de­jä, lu­paa Jan­ne Vas­ta­mä­ki.