Pau­lii­na Vil­pak­ka

Ro­sa­na Her­re­ra Gálvez opet­taa Ul­vi­las­sa es­pan­jaa Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton alai­suu­des­sa. Hän tie­tää hy­vin, mil­lais­ta uu­den kie­len op­pi­mi­nen on. Hän on it­se ope­tel­lut yh­den maa­il­man vai­keim­mis­ta kie­lis­tä: suo­men­kie­len.

Ro­sa­na on asu­nut Suo­mes­sa jo noin 20 vuot­ta. Hän on nai­mi­sis­sa suo­ma­lais­mie­hen kans­sa, ja hei­dän lap­sen­sa ovat kak­si­kie­li­siä. Sii­tä huo­li­mat­ta suo­men­kie­len si­ja­muo­dot tuot­ta­vat per­hee­näi­dil­le yhä tus­kaa, sil­lä nii­tä on niin pal­jon.

– Tun­nen kyl­lä te­o­ri­an, mut­ta pu­hu­es­sa ne jos­kus unoh­tu­vat. Ha­lu­ai­sin pu­hua suo­mea no­pe­as­ti niin kuin es­pan­jaa. Mut­ta sil­loin tu­lee hel­pos­ti teh­tyä vir­hei­tä, Ro­sa­na ker­too.

Mut­ta se ei hait­taa, sil­lä kie­le­nop­pi­mi­nen on elä­män­mit­tai­nen mat­ka. Sen Ro­sa­na on oi­val­ta­nut.

Hän on ko­toi­sin Pe­run pää­kau­pun­gis­ta Li­mas­ta. Se on noin 11 mil­joo­nan ih­mi­sen met­ro­po­li. Pe­run il­mas­to on mo­ni­puo­li­nen. Kor­ke­al­la vuo­ris­tos­sa voi ol­la jopa pak­kas­ta, sa­de­met­säs­sä troop­pi­nen il­mas­to ja ran­ni­kol­la pa­ri­kym­men­tä as­tet­ta ym­pä­ri vuo­den.

Pe­ruun on his­to­ri­an ai­ka­na muut­ta­nut run­saas­ti siir­to­lai­sia. Pai­kal­li­ses­sa ruo­as­sa on­kin vi­vah­tei­ta esi­mer­kik­si ita­li­a­lai­ses­ta ja kii­na­lai­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta. Mut­ta yh­den pe­ru­lai­sen ruo­ka-ai­neen suo­ma­lai­set­kin tun­te­vat to­del­la hy­vin, ni­mit­täin pe­ru­nan. Pe­rus­sa kas­vaa jopa 4000 eri pe­ru­na­la­jia.

Rosana opettaa torstaisin Ulvilan lukion tiloissa Porin seudun kansalaisopiston espanja II ja espanja III jatkokursseja. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Rosana opettaa torstaisin Ulvilan lukion tiloissa Porin seudun kansalaisopiston espanja II ja espanja III jatkokursseja. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Pi­tä­mil­lään es­pan­jan­tun­neil­la Ro­sa­na ha­lu­aa ai­na opet­taa myös kult­tuu­ria, sil­lä kie­len ja kult­tuu­rin op­pi­mi­nen kul­ke­vat kä­si­kä­des­sä. Suo­men ja Pe­run kult­tuu­rie­rois­ta riit­tää­kin ker­rot­ta­vaa. Ro­sa­na muis­taa, kuin­ka vei lap­set en­sim­mäis­tä ker­taa tu­tus­tu­maan syn­ty­mä­maa­han­sa.

– Val­mis­te­lin lap­sia jo etu­kä­teen sii­hen, et­tä siel­lä tu­le­vat kaik­ki ha­laa­maan ja suu­kot­ta­maan ja ha­lu­a­vat ju­tel­la. Sil­ti nuo­rim­mai­nen vä­hän säi­käh­ti, kun saa­vuim­me pe­ril­le. Pe­rus­sa vie­tet­ty­jen kuu­kau­sien ai­ka­na lap­set tot­tui­vat sii­hen, et­tä koko ajan ovi­kel­lo soi ja tuli vie­rai­ta. Suo­meen pa­luun jäl­keen he taas ih­met­te­li­vät hil­jai­suut­ta, Ro­sa­na ker­too.

Ro­sa­na opet­taa es­pan­jaa Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­tos­sa nyt tois­ta vuot­ta. Es­pan­jan­kie­len tai­to on ke­nel­le ta­han­sa hyö­dyl­li­nen, sil­lä sitä pu­huu äi­din­kie­le­nään maa­il­mas­sa yli 400 mil­joo­naa ih­mis­tä. Es­pan­ja on vi­ral­li­nen kie­li 21 maas­sa, jo­ten eri mur­tei­ta­kin riit­tää. Mut­ta kan­sa­lai­so­pis­ton es­pan­jan­kurs­seil­ta saa­dul­la kie­li­tai­dol­la pi­täi­si kyl­lä tul­la ym­mär­re­tyk­si esi­mer­kik­si Ka­na­ri­an­saa­ril­la lo­mail­les­sa.

Ro­sa­na opet­taa tors­tai­sin Ul­vi­lan lu­ki­on ti­lois­sa es­pan­ja II ja es­pan­ja III jat­ko­kurs­se­ja. Kurs­seil­ta pääs­ty­ään opis­ke­li­joil­la on val­miu­det suo­riu­tua es­pan­jan­kie­lel­lä jo mo­nes­ta asi­as­ta. He osaa­vat ti­la­ta ruo­kaa ra­vin­to­las­sa, os­taa ruo­kaa ja vaat­tei­ta, käy­dä lää­kä­ris­sä, vuok­ra­ta asun­non ja niin edel­leen.

Es­pan­jan ään­tä­mi­nen on Ro­sa­nan mu­kaan mel­kein sa­man­lais­ta kuin suo­men­kie­len­kin, pait­si Ä ja Ö -kir­jai­mia ei tie­ten­kään ole. Tai­vu­tuk­set ja esi­mer­kik­si ver­bien ai­ka­muo­dot voi­vat jos­kus vaa­tia vä­hän har­joit­te­lua. Ro­sa­nan ko­ke­muk­sen mu­kaan suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat ovat kui­ten­kin ah­ke­ria ja no­pei­ta op­pi­maan.

Opet­ta­ja­na Ro­sa­na pyr­kii ai­na luo­maan luok­kaan­sa hy­vän il­ma­pi­rin. Se on tär­ke­ää, sil­lä sil­loin opis­ke­li­jat us­kal­ta­vat ak­tii­vi­sem­min ko­keil­la myös es­pan­jan­kie­len pu­hu­mis­ta.

Ro­sa­na vink­kaa, et­tä hyvä tapa opis­kel­la kiel­tä on myös kuun­nel­la mu­siik­kia, ja kat­soa es­pan­jan­kie­li­siä tv-sar­jo­ja. Es­pan­jan­kie­li­siä tv-sar­jo­ja voi löy­tää esi­mer­kik­si Netf­li­xis­tä, Yo­u­Tu­bes­ta tai Yle Aree­nas­ta.