Työ­hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on yk­si tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä, jois­ta työ­nan­ta­jan tu­lee huo­leh­tia. Sii­tä pu­hut­ta­es­sa kat­se kan­nat­taa kään­tää työ­ter­veys­huol­toon, jo­hon pa­nos­ta­mi­nen on sekä työn­te­ki­jän et­tä työ­nan­ta­jan etu.

– Kos­ka ny­kyi­sin mo­nil­la aloil­la on pu­laa osaa­jis­ta, toi­mi­vas­ta työ­ter­veys­huol­los­ta on tul­lut rek­ry­toin­ti­valt­ti. Kun työn­te­ki­jä tie­tää pää­se­vän­sä tar­vit­ta­es­sa hoi­toon, li­sää se ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä hän­tä ar­vos­te­taan, Ter­veys­ta­lon alu­e­joh­ta­ja Kat­ja Lai­ne sa­noo.

Toi­nen mer­kit­tä­vä te­ki­jä on no­pea hoi­toon­pää­sy.

– Kun työn­te­ki­jä pää­see no­pe­am­min hoi­toon, toi­puu hän myös no­pe­am­min ta­kai­sin työ­hön. Yh­den sai­ras­lo­ma­päi­vän hin­ta on las­ket­tu ole­van noin 370 eu­roa. Ter­veys­ta­los­sa on laa­jat au­ki­o­lo­a­jat. Lää­kä­riin, la­bo­ra­to­ri­oon ja rönt­ge­niin pää­see joka päi­vä, juh­la­py­hi­nä­kin, lää­kä­ri­kes­kuk­sen vas­taa­va lää­kä­ri Ta­pa­ni Stran­der li­sää.

Työ­ter­veys­huol­lon pää­pai­no­pis­te on kui­ten­kin en­nal­ta­eh­käi­se­väs­sä työs­sä. En­nen kuin hoi­toa tar­vi­taan, py­ri­tään työ­pai­koil­la pa­neu­tu­maan työ­vä­li­nei­siin, er­go­no­mi­aan ja työn kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­seen. Ter­veys­ta­lon työ­ter­veys­hoi­ta­ja on työ­pai­kal­le yh­tey­des­sä ja so­pii käyn­nis­tä.

– Meil­lä on käy­tös­sä mo­ni­am­ma­til­li­nen tii­mi, jo­hon saa hel­pos­ti ja no­pe­as­ti yh­tey­den työ­ter­veys­hoi­ta­jan kaut­ta. Tar­vit­ta­es­sa työ­paik­ka­käyn­neil­le läh­tee mu­kaan työ­fy­si­o­te­ra­peut­ti, työ­ter­veys­lää­kä­ri, työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi tai ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, vas­taa­va työ­ter­veys­hoi­ta­ja Vir­pi Aho­la ker­too.

Työ­paik­ka­käyn­nil­lä saat­taa nous­ta esiin eri­lai­sia kuor­mit­ta­vuus­te­ki­jöi­tä, joi­den pa­ran­ta­mi­seen py­ri­tään yh­teis­työs­sä löy­tä­mään rat­kai­su­ja.

– Suu­ri osa työn­te­ki­jöis­tä te­kee tänä päi­vä­nä näyt­tö­pää­te­työ­tä. Sil­loin er­go­no­mia on tär­kein huo­mi­oi­ta­va asia. Myös työ­vä­li­nei­den tu­lee ol­la kun­nos­sa, esi­mer­kik­si pal­jon klik­kai­le­val­le ta­val­li­nen hii­ri on myrk­kyä, Timo Mur­ro, Ter­veys­ta­lon vas­taa­va työ­fy­si­o­te­ra­peut­ti huo­maut­taa.

Ter­veys­ta­lol­la al­koi työ­ter­vey­den asi­ak­kail­le hil­jat­tain uu­si pal­ve­lu, suo­ra­vas­taa­not­to, joka on tar­koi­tet­tu työ­fy­si­o­te­ra­peut­tia tar­vit­se­val­le. Akuu­tis­sa vam­mas­sa tai trau­mas­sa työn­te­ki­jä ei enää tar­vit­se lää­kä­rin lä­he­tet­tä.

– Jos esi­mer­kik­si nilk­ka­si nyr­jäh­tää, voit tul­la suo­ra­vas­taa­no­tol­le. Työ­fy­si­o­te­ra­peut­ti pys­tyy tar­vit­ta­es­sa myön­tä­mään muu­ta­man päi­vän sai­ras­lo­man ja neu­vo­maan re­sep­ti­va­pai­den tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den käy­tös­sä, Mur­ro neu­voo.

Hä­nen mu­kaan­sa suo­ra­vas­taa­not­to on kus­tan­nus­te­ho­kas hoi­to­pol­ku, kos­ka yli­mää­räi­nen lää­kä­ri­käyn­ti jää pois.

– Pää­sem­me heti kiin­ni akuut­tiin vai­vaan. Tar­vit­ta­es­sa voim­me sen jäl­keen oh­ja­ta lää­kä­ril­le tai muul­le am­mat­ti­lai­sel­le.

Yh­te­nä mer­kit­tä­vä­nä osa­na työ­hy­vin­voin­nin ko­ko­nais­pa­let­tia on ih­mi­nen eli työn­te­ki­jä it­se. Ter­veys­ta­lon työ­ter­vey­den am­mat­ti­lai­set an­ta­vat yk­si­löl­lis­tä neu­von­taa osa­na en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä. Aho­la, Mur­ro ja Stran­der ker­to­vat, et­tä ih­mi­sen asen­teen muut­ta­mi­nen on vä­lil­lä haas­ta­va teh­tä­vä.

– Omas­ta työ­kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen on vii­me kä­des­sä ih­mi­sen omal­la vas­tuul­la. Elä­män­laa­tua aja­tel­len sii­hen liit­ty­vät kaik­ki asi­at fyy­si­ses­tä kun­nos­ta ja ra­vin­nos­ta al­ka­en pa­lau­tu­mi­seen työs­tä ja va­paa-ajas­ta. Tär­kein teh­tä­väm­me on neu­voa ja si­ten en­nal­ta­eh­käis­tä akuut­te­ja vai­vo­ja. Mut­ta jos vai­vo­ja tu­lee, tar­jo­am­me vas­taa­no­tol­la apua no­pe­as­ti. Näin pa­ra­ne­mi­nen pää­see heti al­kuun, Stran­der ki­teyt­tää.