An­ne Sa­lo­mä­ki / STT

Ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö Am­nes­ty In­ter­na­ti­o­nal ar­vos­te­lee Suo­men hal­li­tuk­sen pää­tös­tä sul­kea itä­ra­ja ja kes­kit­tää tur­va­pai­kan­ha­ku len­to­a­se­mil­le ja ve­si­lii­ken­teen ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le. Jär­jes­tön Suo­men-osas­ton oi­keu­del­li­nen asi­an­tun­ti­ja Par­gol Mi­raf­ta­bi pai­not­taa jär­jes­tön me­di­al­le vä­lit­tä­mäs­sä lau­sun­nos­sa, et­tei tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa tule ran­gais­ta maa­han­tu­lo­ta­vas­taan.

Itä­ra­jan sul­ku as­tuu voi­maan tors­tai­na. Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) on pe­rus­tel­lut pää­tös­tä sil­lä, et­tä ra­jan ti­lan­tees­sa on kyse jär­jes­te­tys­tä toi­min­nas­ta, ei ai­dos­ta hä­däs­tä. Mi­raf­ta­bin mie­les­tä on vai­ke­aa näh­dä, mi­ten Suo­mi nyt täyt­tää vel­vol­li­suu­ten­sa tur­va­ta oi­keu­den ha­kea tur­va­paik­kaa.

– Ih­mi­sen mah­dol­li­suus ha­kea kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ei voi riip­pua sii­tä, on­ko taus­tal­la ul­ko­puo­li­sen ta­hon vai­kut­ta­mi­sy­ri­tys, hän sa­noo lau­sun­nos­sa.

Pää­mi­nis­te­rin nä­ke­mys­tä Mi­raf­ta­bi pi­tää piit­taa­mat­to­ma­na ja epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na yleis­tyk­se­nä. Hän ko­ros­taa, et­tä jo­kai­nen tur­va­paik­ka­ha­ke­mus on kä­si­tel­tä­vä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti.

Hal­li­tus on pe­rus­tel­lut itä­ra­jan sul­ke­mis­ta kan­sal­li­sel­la tur­val­li­suu­del­la. Vii­me vii­kol­la esi­tys itä­ra­jan sul­ke­mi­ses­ta to­sin kaa­tui apu­lai­soi­keus­kans­le­rin oi­keu­del­li­seen ar­vi­oon, jon­ka mu­kaan pää­tök­sel­lä ei ol­lut ta­kei­ta tur­va­ta mah­dol­li­suut­ta kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­seen.

Täl­lä vii­kol­la oi­keus­kans­le­ri Tuo­mas Pöys­ti puol­si hal­li­tuk­sen esi­tys­tä ja sa­noi Ylen A-stu­di­os­sa yh­ty­vän­sä ti­lan­ne­ar­vi­oon, jon­ka mu­kaan kan­sal­li­seen tur­val­li­suu­teen koh­dis­tuu vie­raan val­ti­on jär­jes­tel­mäl­li­ses­tä vai­kut­ta­mis­toi­min­nas­ta joh­tu­va va­ka­va uh­ka.

Si­sä­mi­nis­te­riö on to­den­nut muis­ti­os­saan, et­tä ai­na­kin osa maa­han saa­pu­neis­ta voi pyr­kiä Suo­mes­ta muu­al­le Schen­gen-alu­eel­le ja vi­ra­no­mai­sil­la on täs­tä myös ha­vain­to­ja. Li­säk­si muis­ti­os­sa sa­no­taan, et­tä vi­ra­no­mais­ten ha­vain­to­jen mu­kaan il­mi­öön voi liit­tyä ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja kan­sal­li­sel­le tur­val­li­suu­del­le vaa­ral­li­sia hen­ki­löi­tä.

Jul­ki­ses­sa muis­ti­os­sa ei ker­ro­ta kaik­kea, sil­lä tark­ka ar­vio ti­lan­tees­ta ja sen ke­hit­ty­mi­ses­tä on muis­ti­on sa­las­sa pi­det­tä­väs­sä liit­tees­sä.

Am­nes­tyn Mi­raf­ta­bi kat­soo, et­tei hal­li­tus ole ky­en­nyt pe­rus­te­le­maan, mi­ten suh­teel­li­sen pie­ni mää­rä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta muut­taa Suo­men tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta ja ke­nen tur­val­li­suut­ta ra­jan sul­ke­mi­nen pa­ran­taa.

– Hal­li­tus tois­te­lee sitä, et­tä kyse on tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­ta ei­kä tur­va­paik­ka­po­li­tii­kas­ta. Sa­maan ai­kaan hal­li­tus kui­ten­kin tois­tu­vas­ti ke­hys­tää tur­va­pai­kan­ha­ki­jat tur­val­li­suu­su­hak­si, hän sa­noo.

Mi­raf­ta­bi ker­too Am­nes­tyn ai­em­man tut­ki­muk­sen osoit­ta­van, et­tä sul­je­tut ra­jat ovat li­sän­neet vä­ki­val­taa ja aja­neet tur­vaa ha­ke­via ih­mi­siä vaa­ral­li­sil­le rei­teil­le.

Esi­mer­kik­si kun vuon­na 2021 Val­ko-Ve­nä­jän ra­jal­ta pyr­ki ih­mi­siä EU-alu­eel­le, Am­nes­tyn mu­kaan Puo­las­sa tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vat vi­ra­no­mai­set ryös­ti­vät ja ki­dut­ti­vat tur­vaan pyr­ki­nei­tä ih­mi­siä ja Liet­tu­as­sa ih­mi­siä sul­jet­tiin mie­li­val­tai­ses­ti säi­löö­not­to­kes­kuk­siin kuu­kau­sik­si. Vi­ra­no­mai­set ei­vät ot­ta­neet tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia vas­taan.

– Eu­roop­pa­lai­set tuo­mi­ois­tui­met ovat to­den­neet Puo­lan ja Liet­tu­an toi­met lait­to­mik­si. Sil­ti ti­lan­ne Puo­las­sa ja Liet­tu­as­sa on yhä sama, ja ih­mi­soi­keus­louk­kauk­set jat­ku­vat edel­leen, Mi­raf­ta­bi sa­noo.

Li­säk­si Mi­raf­ta­bi muis­tut­taa Ve­nä­jän ih­mi­soi­keus­ti­lan­teen hei­ken­ty­neen käy­tän­nös­sä koko 2000-lu­vun ajan ja hyök­käys­so­dan Uk­rai­naan vai­keut­ta­neen ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään.