Nina Tör­nudd / STT

Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tos Et­la en­nus­taa, et­tä te­ol­li­suu­den ja ra­ken­ta­mi­sen ala­mä­ki jat­kuu Suo­mes­sa vie­lä tänä vuon­na. En­si vuon­na on kui­ten­kin lu­vas­sa pa­rem­pia ai­ko­ja, Et­la ar­vi­oi toi­mi­a­la­koh­tai­ses­sa en­nus­tees­saan.

En­nus­teen mu­kaan te­ol­li­suus­tuo­tan­to läh­tee jäl­leen kas­vuun en­si vuon­na ja ko­via ko­ke­nut ra­ken­nu­sa­la al­kaa el­pyä. Et­la ar­vi­oi, et­tä te­ol­li­suus kas­vaa en­si vuon­na lä­hes pro­sen­tin, pal­ve­lu­a­lat yl­tä­vät kah­den pro­sen­tin kas­vuun ja ra­ken­ta­mi­nen 2,5 pro­sent­tiin.

Te­ol­li­suu­des­sa tuo­tan­non las­ku on ol­lut laa­ja-alais­ta. Met­sä­te­ol­li­suus kär­si te­ol­li­suu­de­na­lois­ta eni­ten ke­vään po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta, ja sek­to­rin su­pis­tu­mi­nen jat­kuu jo kol­mat­ta vuot­ta pe­räk­käin. Me­tal­li­te­ol­li­suus pai­nuu vie­lä tänä vuon­na lä­hes vii­si pro­sent­tia mii­nuk­sel­le. Ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa ala­mä­ki ei ole tait­tu­mas­sa en­nus­teen kat­ta­mal­la jak­sol­la, joka ulot­tuu vuo­teen 2026.

Pal­ve­lu­a­lat ovat jäl­leen ol­leet lie­väs­sä kas­vus­sa ko­ti­ta­louk­sien vah­vis­tu­neen os­to­voi­man ve­tä­mi­nä, ja sama suun­ta jat­kuu myös ku­lu­va­na vuon­na. Et­la en­nus­taa pal­ve­lu­a­lo­jen kas­vuk­si noin puol­ta pro­sent­tia jo toi­se­na pe­räk­käi­se­nä vuon­na.

– Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä pal­ve­lu­a­la ko­ko­nai­suu­des­saan on py­sy­nyt pie­nes­sä kas­vus­sa, vaik­ka suh­dan­ne on hei­ken­ty­nyt. Pal­ve­lui­den osuus Suo­men ta­lou­den ar­von­li­säyk­ses­tä on niin suu­ri, et­tä ne kom­pen­soi­vat ja­los­tus­toi­mi­a­lo­jen su­pis­tu­mi­sen lä­hes ko­ko­naan, huo­maut­taa Et­lan en­nus­te­pääl­lik­kö Päi­vi Puon­ti tie­dot­tees­sa.

Tänä vuon­na os­to­voi­maa to­sin hei­ken­tää ylei­sen ar­von­li­sä­ve­ron puo­len­tois­ta pro­sent­tiyk­si­kön ko­ro­tus, joka to­den­nä­köi­ses­ti as­tuu voi­maan syys­kuun alus­sa.

Sy­väs­sä ah­din­gos­sa ol­lees­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa al­kaa Et­lan mu­kaan nä­kyä merk­ke­jä kään­tees­tä. Vii­me vuon­na ra­ken­ta­mi­sen ar­von­li­säys su­pis­tui run­saat kah­dek­san pro­sent­tia, ja las­ku jat­kuu lie­vä­nä myös tänä vuon­na. Hii­pu­mi­nen al­koi al­ku­vuon­na 2022, ja kor­kea kor­ko­ta­so on sy­ven­tä­nyt ja pi­den­tä­nyt ra­ken­ta­mi­sen las­ku­suh­dan­net­ta.

– Kor­ko­jen las­ku en­si kuus­sa näyt­tää yhä to­den­nä­köi­sem­mäl­tä ja ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten kas­vu näyt­tää py­säh­ty­neen. Myös ra­ken­ta­mi­seen myön­net­ty­jen lu­pien mää­rä al­kaa vii­mei­sim­pien tie­to­jen mu­kaan kään­tyä hil­jal­leen koh­ti kas­vua. Ra­ken­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan pa­lau­du no­pe­as­ti ai­em­mal­le kor­ke­al­le ta­sol­leen, vaan pa­lau­tu­mi­nen on hi­das­ta ai­em­paa kor­ke­am­man re­aa­li­ko­ron ta­kia, ar­vi­oi Et­lan tut­ki­ja Sa­ka­ri Läh­de­mä­ki tie­dot­tees­sa.