Ma­ria Ros­vall, Jo­han­na Lat­va­la / STT

Po­lii­sin tie­toon tul­lei­den, alai­käis­ten te­ke­mäk­si epäil­ty­jen vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rä on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti, Po­lii­si­hal­li­tus ker­toi tors­tai­na.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen mu­kaan ri­kos­ten mää­rä on kol­min­ker­tais­tu­nut vuo­des­ta 2015. Suu­rin­ta kas­vu on ol­lut al­le 15-vuo­ti­ai­den jou­kos­sa.

– Il­miö ei pai­kan­nu yk­sit­täi­sel­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­le, vaan kos­kee lä­hes­tul­koon koko Suo­men alu­et­ta, niin kau­pun­ke­ja kuin taa­ja­mi­a­kin. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten kas­vua on ol­lut Lah­des­sa, Ou­lus­sa ja Tam­pe­reel­la, ker­toi po­lii­siy­li­joh­ta­ja San­na Hei­kin­hei­mo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Ri­kos­ten uh­ri ovat yleen­sä myös alai­käi­siä. Val­ta­o­sa ri­ko­se­päi­lyis­tä kos­kee pe­rus­muo­toi­sia tai lie­viä pa­hoin­pi­te­ly­jä, mut­ta jou­kos­sa on myös va­ka­vam­pia te­ko­ja.

– Yh­teis­kun­nan on pys­tyt­tä­vä suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan myös alai­käis­ten te­ke­mäl­tä vä­ki­val­lal­ta, ja te­koi­hin puut­tu­mi­sek­si on löy­det­tä­vä ny­kyis­tä toi­mi­vam­mat ja vai­kut­ta­vim­mat kei­not, Hei­kin­hei­mo sa­noi.

Po­lii­sin mu­kaan te­hok­kaam­pia kei­no­ja tar­vi­taan sekä nuor­ten te­ke­mien ri­kos­ten tut­kin­taan et­tä nuor­ten ri­kos­kier­tei­den kat­kai­suun.

Ny­kyi­sin pak­ko­kei­not, ku­ten van­git­se­mi­nen, ovat alai­käis­ten epäil­ty­jen koh­dal­la vii­me­si­jai­nen kei­no. Al­le 15-vuo­ti­aat epäil­lyt ei­vät ole te­ois­taan ri­ko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa, ja hei­tä po­lii­si ei voi pi­dät­tää ei­kä van­gi­ta.

– Hei­tä voi­daan pi­tää kiin­ni­o­tet­tu­na 24 tun­tia, mut­ta näin ly­hy­en ajan si­säl­lä ei pys­ty­tä toi­mit­ta­maan nii­tä esi­tut­kin­ta­toi­mia, jot­ka pi­täi­si teh­dä en­nen kuin nuo­ri pää­see taas jat­ka­maan mat­kaan­sa ja eh­kä te­ke­mään uu­sia ri­kok­sia. To­dis­tei­den sot­ke­mis­vaa­ra on il­mei­nen, sa­noi Län­si-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tok­sen ri­kos­tor­jun­ta­sek­to­rin joh­ta­ja ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Kai Kä­ke­lä.

Kä­ke­lä ja ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­neet Hel­sin­gin ja Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tos­ten edus­ta­jat pe­rään­kuu­lut­ta­vat va­ka­vim­mis­sa ri­kos­kier­teis­sä ole­vil­le nuo­ril­le sul­jet­tu­ja lai­tok­sia ri­kos­kier­teen kat­kai­se­mi­sek­si.

– Nä­ke­myk­sem­me mu­kaan täl­lä het­kel­lä se on eh­kä ai­noa te­ho­kas kei­no, jol­la al­le 15-vuo­ti­aan ri­kos­kier­re voi­tai­siin kat­kais­ta. Siel­lä nuo­ri pää­si­si myös mui­den tu­ki­toi­mien pii­riin. Te­hok­kaat las­ten­suo­je­lu­toi­met ovat täs­sä avai­na­se­mas­sa, Kä­ke­lä sa­noi.

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen ri­kos­tar­kas­ta­ja Mark­ku Hei­ni­ka­ri esit­te­li ikä­tau­luk­koa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vii­me vuon­na eni­ten ryös­tö­jä teh­neis­tä hen­ki­löis­tä. Kym­me­nes­tä kär­kie­päil­lys­tä seit­se­män oli 15-vuo­ti­ai­ta tai sitä nuo­rem­pia.

– Use­at ko­vim­mis­sa ri­kos­kier­teis­sä ole­vis­ta nuo­ris­ta on si­joi­tet­tu las­ten­suo­je­lu­lai­tok­siin, jois­ta kar­kaa­mi­nen on help­poa. Nuo­ri voi mel­kein oman mie­len­sä mu­kaan pois­tua niis­tä ja se tar­koit­taa, et­tä ko­vis­sa ri­kos­kier­teis­sä ole­vat nuo­ret pää­se­vät uu­del­leen ja uu­del­leen te­ke­mään ri­kok­sia, vaik­ka oli­si­vat jää­neet ai­em­mis­ta kiin­ni, Hei­ni­ka­ri sa­noi.

Po­lii­si­hal­li­tus­ta huo­les­tut­taa se, et­tä yhä use­am­mat nuo­ret ky­see­na­lais­ta­vat vi­ra­no­mais­ten auk­to­ri­tee­tin.

– Ha­vain­to­ja täs­tä teh­dään po­lii­sin työ­teh­tä­vil­lä yhä use­am­min. Vi­ra­no­mai­sen vas­tus­ta­mis­ta kos­ke­vis­ta ri­ko­se­päi­lyis­tä nuor­ten osuus on vii­me vuo­si­na ol­lut mer­kit­tä­vä, po­lii­si­joh­ta­ja Hei­kin­hei­mo sa­noi.

Po­lii­si­lai­tos­ten edus­ta­jien mu­kaan ka­duil­la näh­dään en­tis­tä enem­män ri­kol­li­sen elä­män­ta­van ja jen­gie­lä­män ihan­noin­tia.

– Ris­ki­nä on myös, et­tä van­hem­mat jen­gi­läi­set hyö­dyn­tä­vät sitä, et­tä al­le 15-vuo­ti­aat ei­vät jou­du ri­ko­soi­keu­del­li­seen vas­tuu­seen te­ois­taan. Ruot­sis­ta on tul­lut vies­tiä, et­tä jopa al­le 10-vuo­ti­ai­ta lap­sia on käy­tet­ty osa­na ka­tu­jen­gi­läis­ten va­ka­via ri­kok­sia, Kä­ke­lä Län­si-Uu­den­maan po­lii­sis­ta sa­noi.

Tors­tai­na jul­kais­tiin myös kes­kus­ri­kos­po­lii­sin (KRP) ra­port­ti nuor­ten ryös­tö­ri­kol­li­suu­des­ta vuo­si­na 2015–2023. Sen mu­kaan nuor­ten ryös­tö­ri­kol­li­suus on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na mer­kit­tä­väs­ti, eri­tyi­ses­ti vuo­den 2021 jäl­keen.

Ri­kok­sis­sa on myös ha­vait­tu vii­me vuo­si­na uu­sia piir­tei­tä, ku­ten uh­riin koh­dis­tet­tua nöy­ryy­tys­vä­ki­val­taa ja te­ko­jen ku­vaa­mis­ta. Ra­por­tin mu­kaan vie­lä vuon­na 2015 nuor­ten ryös­tö­ri­kok­sis­sa ei ol­lut piir­tei­tä nöy­ryy­tys­vä­ki­val­las­ta joi­tain yk­sit­täis­ta­pauk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta, kun taas vuo­des­ta 2022 vuo­den 2023 hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä vii­des­sä pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta oli nöy­ryyt­tä­mi­sek­si lu­et­ta­via piir­tei­tä.

KRP:n ra­por­tis­sa nöy­ryyt­tä­mi­sek­si kat­so­taan tois­ta alis­ta­va toi­min­ta, jos­sa uh­ril­le teh­dään tai hä­net pai­nos­te­taan te­ke­mään asi­oi­ta uh­kaa­mal­la tai käyt­tä­mäl­lä vä­ki­val­taa. Useis­sa ta­pauk­sis­sa nöy­ryyt­tä­mi­nen oli uh­rin pa­kot­ta­mis­ta maa­han esi­mer­kik­si pol­vil­leen.

– Uh­ri saa­tet­tiin pa­kot­taa sa­no­maan ka­me­ral­le alis­te­tus­sa ase­mas­sa esi­mer­kik­si an­teek­si­pyyn­tö­jä, hauk­ku­maan it­se­ään tai ylis­tä­mään ri­kok­sen­te­ki­jöi­tä. Nöy­ryyt­tä­mi­nen on useis­sa ta­pauk­sis­sa pi­tä­nyt si­säl­lään myös esi­mer­kik­si joi­den­kin vaat­tei­den rii­sut­ta­mis­ta, KRP:n ra­por­tis­sa ker­ro­taan.

Tyt­töi­hin koh­dis­tu­neis­sa te­ois­sa oli mai­nin­to­ja ul­ko­nä­köön liit­ty­vis­tä nöy­ryy­tys­kei­nois­ta, ku­ten kas­vo­jen sot­ke­mi­ses­ta. Te­ki­jät oli­vat yleen­sä sa­maa su­ku­puol­ta kuin uh­rit.

KRP:n mu­kaan ku­va­tut ryös­tö­ta­pauk­set näyt­täi­si­vät ole­van sel­lai­sia, joi­hin osal­lis­tuu usei­ta nuo­ria.

– Näis­sä ta­pauk­sis­sa vä­ki­val­lan käyt­tö, uh­rin nöy­ryyt­tä­mi­nen ja teon ku­vaa­mi­nen näyt­täy­ty­vät oleel­li­si­na osi­na te­koa, ei niin­kään omai­suu­den ryös­tä­mi­nen uh­ril­ta. Anas­tet­tu omai­suus ei ky­sei­sis­sä ta­pauk­sis­sa ole usein ol­lut myös­kään eri­tyi­sen ar­vo­kas­ta.

Yli puo­let ku­va­tuis­ta te­ois­ta on KRP:n mu­kaan si­säl­tä­nyt uh­rin nöy­ryyt­tä­mis­tä, mut­ta myös muu­ta vä­ki­val­lan­käyt­töä ku­va­taan. KRP:n mu­kaan te­ko­ja ku­va­taan ole­tet­ta­vas­ti ja­et­ta­vak­si esi­mer­kik­si vies­tin­tä­so­vel­luk­siin ja so­si­aa­li­seen me­di­aan.

Se­los­tuk­set ta­pah­tu­mis­ta si­säl­tä­vät har­voin tie­toa teon mo­tii­vis­ta, mut­ta jos­kus esi­mer­kik­si uh­ri on avan­nut mah­dol­lis­ta syy­tä te­ol­le.

– Mo­nis­sa täl­lai­sis­sa il­moi­tuk­sis­sa mo­tii­vi­na vai­kut­ti ole­van jo­kin uh­rin väi­te­tys­ti sa­no­ma tai te­ke­mä asia, joka niin sa­no­tus­ti kos­tet­tiin ryös­tä­mäl­lä hä­nen omai­suut­taan vä­ki­val­taa käyt­tä­en. Il­moi­tuk­sis­ta saa­dun kä­si­tyk­sen pe­rus­teel­la te­ko­ja py­rit­tiin siis usein ikään kuin oi­keut­ta­maan sil­lä, et­tä ryös­tön koh­de oli mah­dol­li­ses­ti sa­no­nut tai teh­nyt jo­tain, joka ei te­ki­jöi­den mie­les­tä ol­lut hy­väk­syt­tä­vää, ra­por­tis­sa sa­no­taan.

Toi­nen ylei­nen mo­tii­vi­na mai­nit­tu seik­ka oli uh­rin vel­ka ri­kok­sen­te­ki­jäl­le.

– Jou­kos­sa oli suu­rem­pia huu­me­vel­ko­ja, mut­ta usein vel­ka oli uh­rin ker­to­man mu­kaan ol­lut esi­mer­kik­si vain muu­ta­man eu­ron, ja jois­sa­kin ta­pauk­ses­sa uh­ri ker­toi mak­sa­neen­sa ve­lan jo en­nen vä­ki­val­lan­te­koa.

Ra­por­tis­sa myös mai­ni­taan, et­tä esi­mer­kik­si vaat­tei­den ja elekt­ro­nii­kan brän­di­tie­tois­ta ryös­tä­mis­tä sekä säh­kö­tu­pak­kaan liit­ty­viä ta­pauk­sia ei il­men­nyt juu­ri­kaan vie­lä vuon­na 2015.

– Ryös­töis­sä ta­voi­tel­laan jos­sain mää­rin vaat­tei­ta ja asus­tei­ta si­ten, et­tä tie­tyt mer­kit ja nii­den ko­pi­o­ver­si­ot ko­ros­tu­vat. Myös säh­kö­tu­pak­kaan liit­ty­viä ta­pauk­sia on il­men­nyt, ja ne ta­pah­tu­vat usein en­nal­ta so­vi­tuis­sa kau­pan­te­ko­ti­lan­teis­sa.

Nuor­ten te­ke­mät ryös­tö­ri­kok­set koh­dis­tu­vat pää­a­si­as­sa toi­siin nuo­riin. KRP:n mu­kaan sekä uh­rit et­tä epäil­lyt ovat vii­me vuo­si­na ol­leet nuo­rem­pia kuin vuon­na 2015.

KRP:n mu­kaan ryös­tö­ri­kol­li­suus on kas­va­nut niin ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la kuin suo­ma­lais­taus­tai­sil­la nuo­ril­la, mut­ta nou­su on ol­lut mer­kit­tä­väm­pää ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la.

Val­ta­o­sa ryös­tö­ri­kok­sis­ta epäil­lyis­tä on ol­lut epäil­ty­nä use­am­mas­ta kuin yh­des­tä ri­kok­ses­ta al­le 21-vuo­ti­aa­na.

Ryös­tö­ri­kok­sia teh­dään eni­ten lau­an­tai-il­tai­sin lop­pu­ke­sän ja syk­syn ai­ka­na. Teot ta­pah­tu­vat usein ka­duil­la, lin­ja-au­to­py­sä­keil­lä tai asui­na­lu­ei­den lä­hei­sil­lä met­sä­a­lu­eil­la.