An­nii­na Kor­pe­la / STT

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­sen (kok.) pu­heet re­ser­vis­tä ero­a­mi­sen kiel­tä­mi­ses­tä ovat muut­tu­neet sel­väs­ti mi­nis­te­rin vii­me tors­tai­na Ky­rön­maa-leh­del­le an­ta­man haas­tat­te­lun jäl­keen. Tämä sel­vi­ää Ky­rön­maa-leh­den STT:lle toi­mit­ta­mis­ta si­taa­teis­ta, jot­ka on lit­te­roi­tu suo­raan Häk­kä­sen tuol­loi­ses­ta haas­tat­te­lus­ta.

Häk­kä­nen ker­toi Ky­rön­maa-leh­den haas­tat­te­lus­sa et­si­vän­sä oi­keu­del­li­sia kei­no­ja, jot­ta Puo­lus­tus­voi­mien re­ser­vis­tä ei pys­tyi­si ero­a­maan. Hän sa­noi leh­del­le "et­si­vän­sä py­kä­lät kun­toon" vie­lä ke­vään ai­ka­na niin, et­tä re­ser­vis­tä "kar­kaa­mi­nen" ei oli­si enää mah­dol­lis­ta. Haas­tat­te­lu käyn­nis­ti eroil­moi­tus­ten aal­lon.

Etu­kä­teen so­vi­tus­sa haas­tat­te­lu­ti­lan­tees­sa Ky­rön­maa-leh­den toi­mi­tus­pääl­lik­kö ky­syi Häk­kä­sel­tä, mitä miel­tä mi­nis­te­ri on sii­tä, et­tä Uk­rai­nan so­dan al­ka­mi­sen jäl­keen en­nä­tys­mää­rä re­ser­vi­läi­siä on ha­ke­nut si­vii­li­pal­ve­luk­seen. Ky­sy­mys jat­kui sil­lä, pi­täi­si­kö Häk­kä­sen mie­les­tä teh­dä jo­tain muu­tok­sia, et­tä Suo­mes­sa riit­täi­si jat­kos­sa re­ser­vi­läi­siä.

– Mi­nun mie­les­tä­ni ei ole oi­kein isän­maal­lis­ta tou­hua, et­tä ero­taan re­ser­vis­tä ja sitä kaut­ta hei­ken­ne­tään mei­dän puo­lus­tuk­sen pi­dä­ket­tä, Häk­kä­nen vas­ta­si.

– Sitä naa­pu­ri­kin saat­taa tuol­la idäs­sä kat­soa, et­tä jaa­ha, suo­ma­lai­sil­la me­nee pupu pök­syyn.

Häk­kä­nen jat­koi ker­to­mal­la et­si­vän­sä kei­no­ja re­ser­vis­tä ero­a­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

– Et­sin täl­lä het­kel­lä oi­keu­del­li­sia kei­no­ja, et­tä saan tuon lain muu­tet­tua niin, et­tä ei pys­tyi­si ero­a­maan, hän sa­noi.

Haas­tat­te­li­jan ky­syt­tyä mi­nis­te­ril­tä, min­kä­lai­sis­ta kei­nois­ta oli­si kyse, tämä vas­ta­si:

– Et­sin py­kä­lät kun­toon sii­hen. Kyl­lä minä yleen­sä olen löy­tä­nyt py­kä­lät kun­toon. Täs­sä ke­vään ai­ka­na nyt yri­tän, et­tä täl­lai­sia re­ser­vis­tä kar­kaa­jia... et­tä se ei enää oli­si mah­dol­lis­ta.

Haas­tat­te­lun an­ta­mi­sen jäl­keen Häk­kä­nen on ot­ta­nut sa­no­mi­si­aan ta­kai­sin. Per­jan­tai­na Häk­kä­nen sa­noi STT:lle, et­tei hän ol­lut teh­nyt mi­tään var­si­nais­ta avaus­ta re­ser­vis­tä ero­a­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si.

– Tämä asia ei ole puo­lus­tus­po­li­tiik­ka­ni pri­o­ri­teet­tien kär­jes­sä. Päin­vas­toin se on yk­sit­täi­nen pie­ni pää­tä­ni vai­vaa­va epä­koh­ta, jos­ta saa­tan jos­sain vai­hees­sa poh­tia, mitä sil­le teh­dään, Häk­kä­nen ker­toi tuol­loin STT:lle.

Hel­sin­gin Sa­no­mat on ker­to­nut Ky­rön­maa-leh­den ot­ta­neen voi­mak­kaas­ti kan­taa Häk­kä­sen kom­ment­tei­hin. Ky­rön­maa-leh­den tuo­rees­sa pää­kir­joi­tuk­ses­sa Häk­kä­sen luon­neh­di­taan muut­ta­neen pu­hei­taan mel­koi­ses­ti leh­del­le an­ta­man­sa haas­tat­te­lun jäl­keen.

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan myös, mikä sai Häk­kä­sen toi­mi­maan niin.

Häk­kä­nen on täl­lä vii­kol­la myön­tä­nyt, et­tä ero­aal­lon käyn­nis­tä­neen leh­ti­haas­tat­te­lun sa­na­va­lin­nat "ei­vät ol­leet on­nis­tu­neim­pia". Hän on myös sa­no­nut, et­tä re­ser­vi­läis­ten ero­a­mi­sen es­tä­mi­nen ei ole nyt val­mis­te­lus­sa.

Asi­aa on Häk­kä­sen mu­kaan syy­tä kui­ten­kin poh­tia myö­hem­min esi­mer­kik­si puo­lus­tus­se­lon­te­on val­mis­te­lun yh­tey­des­sä par­la­men­taa­ri­ses­ti.

Re­ser­vis­tä eron­neet saa­vat vuo­den ku­lu­es­sa eroil­moi­tuk­sen jät­tä­mi­ses­tä mää­räyk­sen täy­den­nys­pal­ve­luk­seen. Sen kes­to on ny­kyi­sel­lään vii­si päi­vää.

Re­ser­viin kuu­luu noin 870 000 suo­ma­lais­ta. Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­via on vuo­sit­tain noin 20 000. Puo­lus­tus­voi­mien so­dan ajan vah­vuus on 280 000 so­ti­las­ta, ja vah­vuut­ta täy­den­ne­tään tar­vit­ta­es­sa muil­la re­ser­vi­läi­sil­lä.