Ans­si Ru­la­mo / STT

– Voit­ta­ja, voit­ta­ja, voit­ta­ja!

Sa­dat fa­nit sai­vat Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man tu­lo­au­las­sa ai­kaan kor­vi­a­sär­ke­vän me­te­lin, kun Suo­men eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Jere Pöy­hö­nen eli Kää­ri­jä pa­la­si ko­ti­maa­han­sa ja ko­ti­kau­pun­kiin­sa Li­ver­poo­lin Eu­ro­vii­suis­ta. Kää­ri­jä si­joit­tui kap­pa­leel­laan Cha cha cha vii­suis­sa toi­sek­si Ruot­sin Lo­ree­nin jäl­keen, mut­ta fa­nit ei­vät an­ta­neet tä­män häi­ri­tä: ylei­sö­ään­ten yli­voi­mai­sen yk­kös­si­jan myö­tä Kää­ri­jä oli heil­le vii­su­jen mo­raa­li­nen voit­ta­ja.

Fa­ne­ja, jois­ta mo­net oli­vat pu­keu­tu­neet vih­re­ään Kää­ri­jän esiin­ty­mi­sa­sun mu­kai­ses­ti, oli ke­rään­ty­nyt tu­lo­au­laan jo tun­tia en­nen ar­tis­tin saa­pu­mis­ta, ja li­sää tuli jat­ku­vas­ti h-het­ken lä­hes­ty­es­sä. Koko tä­män ajan fa­ni­jouk­ko lau­loi uu­des­taan ja uu­des­taan Cha cha cha -kap­pa­let­ta, ja mitä enem­män vä­keä au­laan ker­tyi, sitä ko­vem­mak­si yl­tyi myös me­te­li. Kun Kää­ri­jä sit­ten lo­pul­ta saa­pui ovis­ta ki­mal­te­le­vas­sa mus­tas­sa mat­kus­tu­sa­sus­saan, ko­ho­si­vat kir­ku­mi­sen de­si­be­lit tai­vai­siin.

Kor­via huu­maa­va huu­to ja lau­lu jat­kui­vat, kun Kää­ri­jä ha­lai­li ja kät­te­li fa­ne­jaan ja nou­si lo­pul­ta baa­ri­tis­kil­le ot­ta­maan suo­ma­lais­ten rak­kau­den vas­taan.

Fa­nien ryt­mi­käs Cha cha cha -lau­lan­ta kai­kui vie­lä pit­kään myös leh­dis­tö­huo­neen si­säl­le, jos­sa Kää­ri­jän leh­dis­tö­ti­lai­suus oli me­neil­lään. Kää­ri­jä ker­toi fa­nien pal­von­nan tun­tu­van to­del­la jän­nit­tä­väl­tä ja uu­del­ta.

– Olen ih­mi­nen sii­nä mis­sä muut­kin. Tot­ta kai on hie­noa, et­tä kaik­ki nämä tääl­lä ovat tul­leet kat­so­maan mei­kää ja kan­nus­ta­maan. Ar­vos­tan sitä tosi pal­jon, mut­ta ha­lu­an pai­not­taa, et­tä olen sa­maa ver­ta ja li­haa kuin kaik­ki muut­kin, Kää­ri­jä sa­noi.

Hän ha­lu­si myös pai­not­taa sitä, et­tei ole luo­nut Suo­men kan­saa vil­lin­nyt­tä il­mi­ö­tä yk­sin.

– Tein vain bii­sin yh­des­sä tuot­ta­jien kans­sa. Suo­men kan­sa loi tä­män kai­ken muun. Mul­la on bo­le­rot, ja mul­la on pot­ta­tuk­ka ol­lut jo kym­me­nen vuot­ta. Suo­men kan­sa vain ru­pe­si rok­kaa­maan sitä ja kaik­kea sitä tyy­liä, tuli Kää­ri­jä-kää­re­tort­tua ja kaik­kea ta­va­raa.

– Ihan mah­ta­vaa, tämä tuo kan­saa yh­teen. Toi­von, et­tä use­am­min­kin oli­si täl­lais­ta.

Vii­su­fi­naa­lin rat­ke­a­mi­ses­ta oli täs­sä vai­hees­sa vain noin 17 tun­tia, ja kak­ko­sek­si jää­mi­nen har­mit­ti edel­leen van­taa­lais­täh­teä.

– Voit­toa ei tul­lut, har­mit­taa tot­ta kai. Läh­din ha­ke­maan voit­toa, olin to­sin it­se­var­ma sii­tä. Oli kova vas­tus, Lo­reen, siel­lä. Se oli päi­hi­tet­tä­vis­sä. Mä en pys­ty­nyt sii­hen. Kak­kos­si­ja, no, se on mitä on, Kää­ri­jä tuu­mi.

– Olen sitä miel­tä, et­tä mi­tään osal­lis­tu­mis­pins­se­jä ei läh­de­tä ha­ke­maan tai kat­se­le­maan mai­se­mia. Jos läh­de­tään joku jut­tu te­ke­mään, läh­de­tään te­ke­mään se to­sis­saan, läh­de­tään ha­ke­maan se kul­tai­sin jut­tu siel­tä.

– Lo­reen voit­ti, se vis­siin an­sait­si sen. Se teki kaik­ken­sa. Lo­reen on ai­van mah­ta­va, mä ra­kas­tan Lo­ree­nia, se on ihan huip­pu­tyyp­pi. Kaik­kea hy­vää hä­nel­le tu­le­vaan, var­mas­ti tul­laan vie­lä hä­nen kans­sa tör­mää­mään ja käy­mään kah­vil­la.

Kää­ri­jäl­tä ky­syt­tiin myös tu­lok­sen ai­heut­ta­mas­ta har­mi­tuk­ses­ta Suo­mes­sa ja muu­al­la­kin Eu­roo­pas­sa. Cha cha cha oli ylei­sö­ää­nis­sä murs­kaa­van yli­voi­mai­nen, mut­ta Lo­ree­nin kap­pa­le Tat­too vei voi­ton am­mat­ti­lais­raa­tien ään­ten tur­vin. Ruot­si ei saa­nut yh­del­tä­kään maal­ta ylei­sö­ää­nis­sä täy­siä 12 pis­tet­tä, kun taas Suo­mi sai täy­det pis­teet 18 maal­ta. Osa vii­su­fa­neis­ta on vaa­ti­nut pa­luu­ta ai­em­piin sään­töi­hin, jos­sa voit­to rat­ke­si puh­taas­ti ylei­sö­ää­nil­lä.

– Olen kyl­lä sitä miel­tä, et­tä se hom­ma pi­täi­si teh­dä sil­lä ta­val­la, et­tä kan­sa sai­si päät­tää sen. Kos­ka se on lo­pul­ta se iso ylei­sö, joka päät­tää sii­tä, ei jo­kin vii­den hen­ki­lön raa­ti, joka kri­ti­soi joka jut­tua. Ne ei­vät lo­pul­ta pää­tä yh­tään mi­tään mi­nun mie­les­tä, Kää­ri­jä sa­noi.

– Mut­ta sään­nöt ovat sään­nöt, sil­lä men­nään.

Li­ver­poo­lin aree­nan ylei­sö oli vah­vas­ti Kää­ri­jän puo­lel­la ja huu­si pis­te­las­kun ede­tes­sä mo­neen ot­tee­seen Cha cha cha'ta, vä­lil­lä jopa Ruot­sin pis­tei­den jul­kis­tus­ten yh­tey­des­sä. Tämä ei jää­nyt Kää­ri­jäl­tä huo­maa­mat­ta.

– Sii­nä oli vä­hän sel­lai­nen mel­lak­ka­mei­nin­ki mis­tä mei­kä dig­gai­lee, vä­hän mie­le­no­soi­tus­hom­maa. Se on ihan mah­ta­vaa, mä tyk­kään pie­nes­tä häm­men­nyk­ses­tä ja här­del­lyk­ses­tä, ja toki sii­nä ei mi­tään pa­haa ke­nel­le­kään ai­heu­tet­tu.

Sitä Kää­ri­jä ei ol­lut en­nen leh­dis­tö­ti­lai­suut­ta kuul­lut, et­tä Suo­mi ei an­ta­nut Ruot­sil­le ylei­sö­ää­nis­sä yh­tään pis­te­tä.

– En huo­man­nut­kaan tuol­lais­ta. Vau. Toi­saal­ta, Suo­mi pe­la­si mei­kä­läi­sen pus­siin ja olen kii­tol­li­nen sii­tä.

Kää­ri­jää oli len­to­ken­täl­lä vas­taa­not­ta­mas­sa myös hä­nen ko­ti­kau­pun­kin­sa Van­taan kau­pun­gin­joh­ta­ja Rit­va Vil­ja­nen. Kuk­kien an­ta­mi­sen ohel­la Vil­ja­nen ker­toi Kää­ri­jäl­le, et­tä van­taa­lai­set ovat täs­tä to­del­la yl­pei­tä ja et­tä kau­pun­ki ai­koo teh­dä Kää­ri­jän kun­ni­ak­si mu­raa­lin eli sei­nä­maa­lauk­sen.

– Ei siis tont­tia? Kää­ri­jä veis­te­li.

Van­taan kau­pun­ki oli­si jär­jes­tä­nyt Kää­ri­jäl­le myös kan­san­juh­lan, mut­ta ar­tis­ti it­se toi­voi saa­van­sa le­vä­tä. Kää­ri­jä ker­toi tar­vit­se­van­sa nyt ta­pah­tu­neen su­lat­te­lua.

– Pien­tä mies­tä Van­taal­ta on hei­tel­ty pai­kas­ta toi­seen ja isoi­hin paik­koi­hin. Ko­e­tan en­sin sel­vit­tää kai­ken, mitä täs­sä on ta­pah­tu­nut, ja sit­ten kat­se tu­le­vaan.

Yk­si Kää­ri­jää vas­taa­not­ta­maan tul­lut fani oli van­taa­lai­nen his­to­ri­oit­si­ja Si­nik­ka Haak­si­luo­to, joka oli imey­ty­nyt vii­su­huu­maan ol­les­saan Bri­tan­ni­as­sa seu­raa­mas­sa ku­nin­gas Char­le­sin kruu­na­jai­sia.

– Jo siel­lä Lon­toos­sa kun kat­soin nii­tä Li­ver­pool-jut­tu­ja BBC:ltä, ais­tin et­tä täs­sä on jo­tain eri­tyis­tä, et­tä suo­ma­lai­set­kin voi­vat vil­liin­tyä näin pa­has­ti. Me­hän ei ol­la oi­kein sel­lais­ta rai­la­kas­ta po­ruk­kaa yleen­sä, vih­re­ään asuun pu­keu­tu­nut Haak­si­luo­to sa­noi STT:lle.

– Eh­kä tuos­sa on jo­tain sem­mois­ta suo­ma­lais­ta, voi­si­ko sa­noa met­sä­läis­tä mei­nin­kiä, joka mi­nua kieh­too. Se on kuin jos­tain 1300-lu­vul­ta koko tapa, mil­lä hän toi­mii, se miel­lyt­ti mi­nua.

Haak­si­luo­don mu­kaan täy­tyy hy­väk­syä se, et­tä am­mat­ti­lais­raa­dit te­ki­vät omat rat­kai­sun­sa ja kan­sa oli eri miel­tä.

– Mut­ta tot­ta vie har­mit­taa, ihan pen­te­lees­ti.

Kää­ri­jää odot­ti myös 14-vuo­ti­as An­ni­ka Ala­rau­ta­lam­mi, joka oli tul­lut len­to­a­se­mal­le, kos­ka Suo­mi ker­ran­kin pär­jä­si vii­suis­sa.

– Se tun­tui vel­vol­li­suu­del­ta tul­la an­ta­maan kan­na­tus sil­le, kuin­ka hie­nos­ti se veti siel­lä ja kuin­ka hyvä se esi­tys oli, Ala­rau­ta­lam­mi ker­toi.

– Tot­ta kai se (kak­kos­si­ja) är­syt­ti sil­loin kes­kel­lä yö­tä, ke­tut­ti, mut­ta hie­no suo­ri­tus ja kui­ten­kin ylei­sö­ää­net voi­tet­tiin.

Cha cha cha -kap­pa­let­ta hän luon­neh­ti sel­lai­sek­si, joka nap­paa no­pe­as­ti mu­kaan ja jää hy­vin mie­leen.

– Se on just sel­lai­sel­la ra­ja­maal­la, et­tä se on hul­lu, ja se on joko tosi huo­no tai tosi hyvä, mut­ta se jää sil­le hy­väl­le puo­lel­le.

Hel­sin­ki­läi­nen Juu­so Ku­ne­lius ker­too ty­kän­neen­sä Kää­ri­jän mu­sii­kis­ta jo en­nen kuin tämä nou­si laa­jem­paan tie­toi­suu­teen Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lus­sa.

– On hie­no näh­dä, mi­ten hä­nen uran­sa on läh­te­nyt täs­tä nou­suun. Ihan yk­sin­ker­tai­ses­ti fa­ni­tus, sik­si tu­lin, Ku­ne­lius nau­raa.

– Kun ot­taa huo­mi­oon, et­tä hän oli ylei­sö­ään­ten yk­kö­nen ja mi­ten hän on yh­dis­tä­nyt Suo­men kan­saa. Ja on­han tuo bii­si nyt ihan äly­tön bän­ge­ri, kaik­ki nat­saa.

Ku­ne­lius ar­vi­oi, et­tä kap­pa­le ve­to­aa myös ul­ko­mai­siin ylei­söi­hin hel­pos­ti muis­tet­ta­van Cha cha cha -kou­kun an­si­os­ta.

– Ja sit­ten kun tämä on täl­lai­nen bi­le­bii­si, kaik­kien näi­den vai­kei­den ai­ko­jen jäl­keen, mitä ol­laan täs­sä elet­ty, ko­ro­nat yn­nä muut, täl­lai­nen po­si­tii­vi­nen bii­si kyl­lä ve­to­aa ylei­söön.

Ter­hi Yli­kos­ki sa­noo tul­leen­sa len­to­ken­täl­le, kos­ka on van­ha vii­su­fa­ni.

– Oli niin lä­hel­lä, tä­mä­hän on ihan ai­nut­laa­tuis­ta. Et­tä Suo­mi kak­ko­sek­si tul­lee­na on näin in­nois­saan vii­suis­ta.

Kää­ri­jän kap­pa­let­ta Yli­kos­ki ku­vai­lee "sai­raan haus­kak­si".

Mer­kit­tä­vä osa Kää­ri­jää vas­tas­sa ol­leis­ta fa­neis­ta oli tei­ni-ikäi­siä, mut­ta löy­tyi tu­lo­au­las­ta myös ikä­haa­ru­kan toi­sen pään edus­ta­jia. 94-vuo­ti­as van­taa­lai­nen Hel­jä Ha­ko­sa­lo oli tul­lut pai­kal­le tyt­tä­ren­sä kans­sa.

– Hän sa­noi, et­tä men­nään­pä kat­so­maan ja sa­noin et­tä joo, men­nään.

En­nen kuin Kää­ri­jä pois­tui pai­kal­ta, hän kävi ha­laa­mas­sa pyö­rä­tuo­lis­sa is­tu­vaa Ha­ko­sa­loa. Sitä Ha­ko­sa­lo ei ol­lut osan­nut odot­taa.

– No en osan­nut. En­kä osan­nut odot­taa sitä, et­tä kaik­ki ih­mi­set ovat niin hir­ve­än ys­tä­väl­li­siä, Ha­ko­sa­lo sa­noi sil­mät lois­ta­en.

– Tämä on ol­lut kyl­lä sel­lai­nen elä­mys.