Kal­le Kin­nu­nen / STT

Hel­sin­kiin ava­taan ke­vääl­lä taas uu­si elo­ku­va­te­at­te­ri. Kino Ko­ne­pa­ja tu­lee Val­lil­laan, lä­hel­le Pa­si­laa.

Uu­sia elo­ku­va­te­at­te­rei­ta on pe­rus­tet­tu Hel­sin­kiin nyt no­pe­am­paa tah­tia kuin vuo­si­kym­me­niin. Mar­ras­kuus­sa avat­tiin kes­kus­taan Kult­tuu­ri­ka­sar­mi-ko­ko­nai­suus, jo­hon kuu­luu kol­mi­sa­li­nen Bio Rex Ci­ne­mas -ket­jun te­at­te­ri. Vuo­den 2022 lo­pul­la Ri­vie­ra laa­je­ni Pu­na­vuo­reen. Mo­ni­sa­li­te­at­te­rit on saa­tu vii­me vuo­si­na Re­din ja Trip­lan kaup­pa­kes­kuk­siin.

Elo­ku­vis­sa­käyn­tien mää­rä Suo­mes­sa ei ole niin reip­paas­sa kas­vus­sa kuin uu­sien yrit­tä­jien mää­räs­tä voi­si pää­tel­lä. Muu­tos liit­tyy ylei­sön tar­pei­siin.

Te­at­te­ri­pääl­lik­kö Jojo Ui­mo­nen kut­suu Kino Ko­ne­pa­jaa kort­te­li­ki­nok­si ja bou­ti­que-elo­ku­va­te­at­te­rik­si.

– Bou­ti­que ci­ne­ma tar­koit­taa pie­nem­pää ja eri­kois­tu­neem­paa elo­ku­va­te­at­te­ria, Ui­mo­nen ku­vai­lee.

– Se viit­taa ku­ra­toi­tuun oh­jel­mis­toon, mut­ta myös te­at­te­rin ul­ko­a­su on tark­kaan mie­tit­ty ja kon­sep­toi­tu. Kino Ko­ne­pa­jaan tu­lee baa­ri ja sa­lis­sa on an­nis­ke­lu. Mal­li on tut­tu Ri­vie­ras­ta, joka ava­si 2016 Kal­li­on kau­pun­gi­no­san en­sim­mäi­se­nä uu­te­na elo­ku­va­te­at­te­ri­na sit­ten 1980-lu­vun. Ylei­sö ha­kee ko­ko­nais­val­tais­ta elä­mys­tä, jol­loin elo­ku­va­lip­pu voi ol­la te­at­te­rin­pi­tä­jil­le pie­nem­pi osa tu­lo­ja kuin muu oheis­myyn­ti.

– Voi­daan ot­taa la­sil­li­nen vii­niä ja pien­tä syö­tä­vää, Ui­mo­nen sa­noo.

Kino Ko­ne­pa­jan ta­ka­na on Whi­te­point Di­gi­tal -yh­tiö, joka käyt­tää sa­lia päi­vi­sin elo­ku­vien jäl­ki­tuo­tan­toon.

Elo­ku­va­te­at­te­rien muu­tos nä­kyy mo­nis­sa kau­pun­geis­sa. Fin­n­ki­non uu­sin mo­ni­sa­li­te­at­te­ri avat­tiin Rai­si­oon vuon­na 2022. Sen useis­sa sa­leis­sa on an­nis­ke­lu­mah­dol­li­suus, ja kaik­ki ovat Luxe-va­rus­tel­tu­ja, jol­la tar­koi­te­taan ko­ro­tet­tua mu­ka­vuut­ta sekä hin­taa.

Hel­sin­gin Kult­tuu­ri­ka­sar­miin hou­ku­tel­laan mak­su­ky­kyi­sem­pää ylei­söä huip­pu­tyy­lik­käl­lä si­sus­tuk­sel­la.

Eri te­at­te­reis­sa kat­so­taan eri­lai­sia elo­ku­via. Esi­mer­kik­si lois­to­ar­vi­ot saa­nut brit­ti­läi­nen Af­ter­sun – päi­väm­me au­rin­gos­sa oli vii­me vuo­den seit­se­män kat­so­tuim­man jou­kos­sa Hel­sin­gin Kino En­ge­lis­sä, Ori­o­nis­sa ja Ri­vie­ras­sa, Es­poon Kino Ta­pi­o­las­sa, Tam­pe­reen Ni­a­ga­ras­sa ja Ou­lun Stu­di­os­sa. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti se oli kat­so­tuim­pien lis­tal­la sil­ti si­jal­la 43.

Af­ter­su­nin tyyp­pi­siä art­hou­se-elo­ku­via kat­so­taan eten­kin niil­le so­pi­vis­sa te­at­te­reis­sa, ker­too sen maa­han­tuo­jan Ci­ne­man­sen Han­na La­ju­nen.

– Pie­net te­at­te­rit tu­ke­vat tar­jon­nan mo­ni­muo­toi­suut­ta val­ta­vas­ti, La­ju­nen sa­noo.

– Kun meil­lä ei ole Hol­ly­wood-stu­di­oi­den mark­ki­noin­ti­bud­jet­te­ja, il­mi­öit­tä­mi­nen al­kaa kat­so­jis­ta.

Art­hou­se-te­at­te­rin oh­jel­mis­tol­la on laa­tu­ta­kuu. Niis­tä tär­keim­pien oh­jel­mis­toon pää­se­mi­nen on jo si­näl­lään mark­ki­noin­tia.

Kun en­si-il­ta­vii­kon­lop­pu­na saa­daan riit­tä­vä mää­rä hy­vän elo­ku­van näh­nei­tä, jot­ka ker­to­vat sii­tä eteen­päin, voi elo­ku­va le­vi­tä pa­rem­min myös mo­ni­sa­li­te­at­te­rei­hin, jois­sa ei ole art­hou­se-pai­no­tus­ta.

– Tai­teel­li­ses­ti kun­ni­an­hi­moi­sem­mal­le elo­ku­val­le pien­ten te­at­te­rien mer­ki­tys en­si-il­ta­vii­kon­lop­pu­na on sik­si suu­ri, La­ju­nen sum­maa.

Kort­te­li­ki­nos­sa ei käy­dä kat­so­mas­sa nuo­ri­son suo­si­mia su­per­san­ka­ri­seik­kai­lu­ja. Spek­taak­ke­lit nau­ti­taan suu­rel­ta kan­kaal­ta. Kino Ko­ne­pa­ja on muu­ta­man sa­dan met­rin pääs­sä Trip­la-kaup­pa­kes­kuk­ses­ta, jos­sa on Bio Rex Ci­ne­ma­sin mo­ni­sa­li­te­at­te­ri eli mul­tip­lex.

– Mul­tip­lex vas­taa tar­pee­seen, kun ha­lu­at näh­dä Na­po­le­o­nin kal­tai­sen ison lef­fan lau­an­tai-il­ta­na, Ui­mo­nen ku­vai­lee.

– Pie­nes­sä te­at­te­ris­sa ve­to­nau­la­na voi ol­la oh­jel­mis­ton luo­tet­ta­vuus. Kat­sot, mitä on va­lit­tu oh­jel­mis­toon, ja voit löy­tää jo­tain hy­vää, jos­ta et etu­kä­teen tien­nyt.

Ui­mo­nen tu­lee Kino Ko­ne­pa­jaan elo­ku­vien le­vi­tys­puo­lel­ta. Hän ko­ros­taa, et­tä pien­ten elo­ku­va­te­at­te­rien ku­ra­toin­nin mer­ki­tys ei ra­joi­tu ul­ko­mai­siin art­hou­se-elo­ku­viin. Edel­li­ses­sä työ­pai­kas­saan Ui­mo­nen oli muun mu­as­sa Tee­mu Ni­kin elo­ku­van Pe­lu­ri – kuo­le­ma on elä­vien on­gel­ma le­vit­tä­jä.

– Se meni oi­kein ki­vas­ti Ri­vie­ras­sa.

Suo­ma­lai­sis­sa elo­ku­va­te­at­te­reis­sa ta­pah­tui 1980-lu­vul­ta al­ka­en suu­ri muu­tos. Pien­ten paik­ka­kun­tien lef­fa­te­at­te­rei­ta kaa­tui jou­kol­la. Kau­pun­geis­sa kort­te­li­ki­no­jen ve­to­voi­ma kuo­li ja al­koi mo­ni­sa­li­te­at­te­rien ai­ka.

Yh­den tai kah­den sa­lin te­at­te­rei­ta jäi Hel­sin­kiin­kin py­ris­te­le­mään niin vä­hän, et­tä aal­lon­poh­jas­sa 2010-lu­vun alus­sa koko kau­pun­gis­sa oli jäl­jel­lä enää nel­jä kes­kus­tan elo­ku­va­te­at­te­ria, jois­sa oli päi­vit­täis­tä esi­tys­toi­min­taa.

Fin­n­ki­non mo­ni­sa­lis­ten Ten­nis­pa­lat­sin ja Ki­no­pa­lat­sin rin­nal­la toi­mi­vat ai­no­as­taan kak­si­sa­li­nen Ma­xim, joka se­kin kuu­lui Fin­n­ki­non ket­juun, sekä it­se­näi­nen kak­si­sa­li­nen Kino En­gel.

Uu­sia elo­ku­va­te­at­te­rei­ta on avat­tu vuo­des­ta 2016 al­ka­en ri­pe­äl­lä tah­dil­la. Kä­vi­jä­mää­räl­tään uu­sis­ta suu­rin on yh­dek­sän­sa­li­nen Fin­n­ki­no Itis, joka au­ke­si 2018. Jos muut­kin jat­ka­vat, Kino Ko­ne­pa­jan au­e­tes­sa Hel­sin­gis­sä on 14 elo­ku­va­te­at­te­ria, jois­sa on päi­vit­täis­tä uu­den elo­ku­van esi­tys­toi­min­taa.

Niis­tä vain nel­jä on Fin­n­ki­non, mut­ta niis­sä nel­jäs­sä on yh­teen­sä 35 sa­lia kau­pun­gin yh­teen­sä 59 sa­lis­ta.

Koko Suo­men elo­ku­va­te­at­te­ri­ken­täl­lä Fin­n­ki­nol­la on lä­hes 70 pro­sen­tin mark­ki­na­o­suus.