Simu Pe­rä­lä / STT

Kal­lis­tu­neen ener­gi­an pe­lä­tään luo­neen Suo­meen pi­me­ät jä­te­öl­jy­mark­ki­nat, joil­la öl­jyä myy­dään lait­to­mas­ti pol­tet­ta­vak­si.

Huo­li pi­mei­den jä­te­öl­jy­mark­ki­noi­den syn­ty­mi­ses­tä pe­rus­tuu ely-kes­kus­ten val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten kans­sa käy­tyi­hin kes­kus­te­lui­hin sekä Kier­rä­tys­te­ol­li­suus ry:n jä­se­ny­ri­tyk­sil­tä saa­tui­hin tie­toi­hin, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ker­too.

Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan jä­te­öl­jyä ke­rät­tiin vii­me vuon­na kier­rä­tyk­seen 1,5 mil­joo­naa lit­raa vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

Kier­rä­tys­te­ol­li­suus ry:n joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Kat­ja Mo­liis sa­noo STT:lle, et­tä kier­rä­tyk­seen pää­ty­vän jä­te­öl­jyn mää­rän vä­he­ne­mi­seen ha­vah­dut­tiin vii­me syk­sy­nä.

– Sil­loin mää­räs­sä nä­kyi sel­keä not­kah­dus.

Lii­ton jä­se­ny­ri­tyk­set nou­ta­vat jä­te­öl­jyä yri­tyk­sis­tä ja kul­jet­ta­vat sen kier­rä­tyk­seen kä­sit­te­ly­lai­tok­siin, jois­sa öl­jy puh­dis­te­taan ja sii­tä val­mis­te­taan voi­te­lu­öl­jyä.

– Yri­tyk­sis­tä nou­det­ta­vaa jä­te­öl­jyä on ol­lut ai­em­paa vä­hem­män tai sit­ten öl­jy­nou­to­ja on pe­rut­tu ko­ko­naan, Mo­liis ker­too.

Yri­tyk­sis­tä pe­räi­sin ole­van jä­te­öl­jyn us­ko­taan jää­vän lail­li­sen jät­teen­kä­sit­te­lyn ul­ko­puo­lel­le ja pää­ty­vän esi­mer­kik­si lait­to­mas­ti myyn­tiin. Eri­lai­sis­sa ver­kon kaup­pa­pai­kois­sa, ku­ten Tori.fis­sä, näh­dyt os­to- ja myyn­ti-il­moi­tuk­set ovat vah­vis­ta­neet epäi­lyn sii­tä, et­tä öl­jyä kau­pa­taan lait­to­mas­ti polt­toon.

Il­miö ei Mo­lii­sin mu­kaan ole Suo­mes­sa uu­si, vaan ka­to­a­vis­ta öl­jyis­tä on ol­tu huo­lis­saan jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta, kun kier­rä­te­tyn jä­te­öl­jyn mää­rä ei ole vas­tan­nut mark­ki­noil­le tuo­dun öl­jyn mää­rää.

– Ai­em­min on tul­kit­tu, et­tä lait­to­muuk­sien li­säk­si ti­las­toin­nin puut­teet ovat se­lit­tä­neet on­gel­maa. Vii­me vuon­na ta­pah­tu­nut muu­tos on kui­ten­kin niin sel­keä, et­tä on sel­vää, et­tä jä­te­öl­jyl­lä on har­maat mark­ki­nat.

Jä­te­öl­jyn kier­rä­tys­tä val­vo­vat alu­eel­li­set ely-kes­kuk­set sekä kun­nal­li­set vi­ra­no­mai­set eli kun­tien ym­pä­ris­tö­val­von­ta.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Jou­ni Nis­si­nen ker­too, et­tä ha­vai­tut epä­koh­dat py­ri­tään en­si­si­jai­ses­ti kor­jaa­maan kes­kus­te­lun kaut­ta. Epä­koh­dat ote­taan pu­heek­si jä­te­öl­jyä tuot­ta­van toi­min­nan­har­joit­ta­jan kans­sa ja hän­tä oh­ja­taan toi­mi­maan mää­räys­ten mu­kai­ses­ti.

– Yleen­sä ym­pä­ris­tö­vi­ra­no­mai­set ei­vät mene sak­ko­lap­pu edel­lä.

Kes­kus­te­lua seu­raa­vat toi­men­pi­teet riip­pu­vat sii­tä, mi­ten isos­ta rik­kees­tä kat­so­taan ole­van kyse: mi­ten pal­jon öl­jyä on jää­nyt kier­rät­tä­mät­tä ja mi­hin sen epäil­lään jou­tu­neen. Vii­me kä­des­sä lai­ton toi­min­ta on tie­ten­kin po­lii­si­a­sia, Nis­si­nen sa­noo.

Vii­mei­sen kah­den vuo­den ai­ka­na po­lii­sin tie­toon tul­lei­den tyy­pil­li­sim­pien ym­pä­ris­tö­ri­kos­ten mää­rä on hie­man las­ke­nut, si­sä­mi­nis­te­ri­ön po­lii­si­o­sas­ton po­lii­si­tar­kas­ta­ja Juha Tuo­vi­nen ker­too STT:lle.

Kol­me ylei­sin­tä ym­pä­ris­tö­ri­kos­ni­mi­ket­tä ovat jä­te­lain rik­ko­mi­nen, ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen sekä ym­pä­ris­tö­rik­ko­mus.

Ai­na­kaan tois­tai­sek­si pi­me­ät öl­jy­mark­ki­nat ei­vät siis näy po­lii­sin tie­toon tul­lei­den ri­kos­ten mää­räs­sä. Tuo­vi­nen kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä ym­pä­ris­tö­ri­kol­li­suus jää hy­vin usein pii­loon ja ri­kos­ten pal­jas­tu­mi­nen voi ol­la sat­tu­man­va­rais­ta.

– Esi­mer­kik­si jä­te­öl­jyn lu­va­ton polt­to ei tule vi­ra­no­mais­ten tie­toon, el­lei joku ker­ro sii­tä tai el­lei esi­mer­kik­si pa­lo­tar­kas­tuk­sel­la huo­ma­ta jo­tain.

Jä­te­öl­jyn lu­vat­to­maan myyn­tiin ja polt­toon voi­vat Tuo­vi­sen mu­kaan ajaa ra­han­sääs­tön li­säk­si tie­tä­mät­tö­myys.

– Ei vält­tä­mät­tä tie­de­tä, min­ne jä­te­öl­jy pi­täi­si vie­dä ei­kä ym­mär­re­tä sitä, et­tä öl­jys­tä val­ta­o­sa saa­daan kier­rä­tet­tyä.

Tyy­pil­li­ses­ti seu­raa­muk­set ym­pä­ris­tö­ri­kok­sis­ta ovat sak­ko­ran­gais­tuk­sia.

Jä­te­öl­jyä syn­tyy muun mu­as­sa maa­ta­lou­sy­ri­tyk­sis­sä, au­to­kor­jaa­mois­sa ja te­ol­li­suu­des­sa. Se on vaa­ral­lis­ta jä­tet­tä, jon­ka kä­sit­te­lys­tä sää­de­tään lail­la. Sen va­ras­toin­ti, polt­ta­mi­nen ja kau­pit­te­lu il­man lu­paa on lai­ton­ta.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan voi­te­lu­öl­jy­jä ke­rä­tään Suo­mes­sa noin 67 000 ton­nia vuo­des­sa. Täs­tä kier­rä­tet­tyä saa­daan noin kol­ma­so­sa.

Jä­te­öl­jy­huol­to pe­rus­tuu ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ja Kier­rä­tys­te­ol­li­suus ry:n vä­li­seen green deal -so­pi­muk­seen, jol­la py­ri­tään te­hos­ta­maan öl­jy­jät­teen ke­räys­tä Suo­mes­sa ja li­sää­mään sen kier­rä­tys­tä.

Jä­te­öl­jyn kier­rät­tä­mi­nen on os­ta­jan ja käyt­tä­jän vas­tuul­la. Yri­tys­ten tu­lee toi­mit­taa jä­te­öl­jy kier­rä­tet­tä­väk­si jä­te­a­lan yri­tyk­sil­le. Esi­mer­kik­si au­to­kor­jaa­mo­y­rit­tä­jän on huo­leh­dit­ta­va asi­an­mu­kai­ses­ti kier­rä­tyk­seen kaik­ki jä­te­öl­jy, mitä sen toi­min­nas­ta syn­tyy.

Pie­ni­kin mää­rä jä­te­öl­jyä pi­laa no­pe­as­ti sekä maa­pe­rän et­tä pin­ta- ja poh­ja­ve­den. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan yk­si lit­ra jä­te­öl­jyä te­kee mil­joo­na lit­raa vet­tä juo­ma­kel­vot­to­mak­si.

Jos öl­jyä taas pol­te­taan tar­koi­tuk­seen so­pi­mat­to­mis­sa polt­to­lait­teis­sa, sii­tä voi pääs­tä il­maan ras­kas­me­tal­le­ja, hai­tal­li­sia yh­dis­tei­tä sekä syö­pää ai­heut­ta­via pien­hiuk­ka­sia. Jä­te­öl­jyä polt­ta­mal­la me­ne­te­tään myös kier­rä­tyk­sen hyö­dyt, sil­lä jä­te­öl­jyä voi­daan kier­rät­tää ra­jat­to­mas­ti yhä uu­del­leen voi­te­lu­ai­neik­si.

Sen li­säk­si, et­tä jä­te­öl­jyn kier­rä­tys vä­hen­tää ym­pä­ris­tö­hait­to­ja, kyse on myös vas­tuul­li­ses­ta yri­tys­toi­min­nas­ta, Kier­rä­tys­te­ol­li­suus ry:n Mo­liis muis­tut­taa.

– Jos yk­si toi­mi­ja hank­kiu­tuu jä­te­öl­jyis­tään eroon lait­to­mas­ti, se vää­ris­tää yri­tys­ten kes­ki­näis­tä kil­pai­lua pai­kal­li­ses­ti.