Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Vai­kei­ta ai­ko­ja elä­väl­tä ra­ken­nu­sa­lal­ta kuu­luu po­si­tii­vi­si­a­kin yri­ty­suu­ti­sia. Vuon­na 2017 pe­rus­tet­tu ul­vi­la­lai­nen täy­den pal­ve­lun ra­ken­nus­lii­ke Ra­ken­nus­lii­ke Man­no­nen Oy ja po­ri­lai­nen sa­nee­rauk­sen am­mat­ti­lai­nen Ra­ken­nus Fe­tu­la Oy yh­dis­ti­vät lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä voi­man­sa huh­ti­kuus­sa.

Kah­den pai­kal­li­sen osaa­jan yh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­nen jul­kis­tet­tiin Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa vii­me kuus­sa jär­jes­te­tyil­lä Koti & Piha -mes­suil­la.

– Aja­tus yri­tys­kim­pas­ta vi­ri­si vii­me ke­sän jaz­z­fes­ti­vaa­leil­la, ja fuu­sio konk­re­ti­soi­tui tar­kem­man poh­din­nan jäl­keen. Tah­to­ti­la voi­mien yh­dis­tä­mi­seen oli Tomi Fe­tu­lan kans­sa vah­va. Kun int­res­sim­me oli­vat yh­te­ne­väi­set, mie­tim­me, et­tä on ai­van tur­ha kil­pail­la pai­kal­li­sil­la mark­ki­noil­la sa­mois­ta asi­ak­kais­ta. Tämä on­kin nyt sel­lai­nen mo­lem­pia hyö­dyt­tä­vä win-win-ti­lan­ne. Yri­tys­kau­pan myö­tä olem­me pai­kal­li­ses­ti en­tis­tä­kin vah­vem­pi toi­mi­ja, ja olem­me to­del­la tyy­ty­väi­siä teh­tyyn rat­kai­suun, pai­not­taa Joo­na Man­no­nen.

Fe­tu­lan vii­si­hen­ki­sen osaa­ja­jou­kon vah­vis­tuk­sek­seen saa­neen Ra­ken­nus­lii­ke Man­no­sen asi­a­kas­kun­ta koos­tuu muun mu­as­sa yk­si­tyi­sis­tä ko­ti­ta­louk­sis­ta, ta­lo­yh­ti­öis­tä, ra­ken­nus­liik­keis­tä ja va­kuu­tu­syh­ti­öis­tä. Mu­ka­na on myös yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä.

– Hen­ki­lö­kun­nan vah­vuus on nyt 21. Vah­vuu­te­nam­me on se, et­tä meil­tä löy­tyy alan am­mat­ti­lai­nen jo­kai­seen ra­ken­ta­mi­seen osa-alu­ee­seen. Po­ru­kas­sa on laa­toit­ta­jia, maa­la­rei­ta, pe­rus­tus­työn­te­ki­jöi­tä, run­ko- ja ve­si­kat­to­ra­ken­ta­jia sekä ik­ku­na- ja ka­lus­te­a­sen­ta­jia. Nyt jouk­ko vah­vis­tuu vie­lä kah­del­la kun­to­tar­kas­ta­jal­la. Täl­lä ryh­mäl­lä pys­tym­me­kin en­tis­tä ko­ko­nais­val­tai­sem­min pal­ve­le­maan niin van­ho­ja kuin uu­sia asi­ak­kai­ta, va­kuut­taa Man­no­nen.

Vaikka rakennusala kyntää juuri nyt syvällä, Mannonen näkee tulevaisuuden haasteista huolimatta kohtalaisen valoisana. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Vaikka rakennusala kyntää juuri nyt syvällä, Mannonen näkee tulevaisuuden haasteista huolimatta kohtalaisen valoisana. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Joo­na Man­no­nen läh­ti yrit­tä­jän po­lul­le vä­hän al­le pa­ri­kymp­pi­se­nä.

– Olen ol­lut nuo­res­ta as­ti kiin­nos­tu­nut ra­ken­ta­mi­ses­ta. Kun sil­loi­nen työ­nan­ta­ja­ni päät­ti lo­pet­taa yri­tys­toi­min­nan, olin omal­la työl­lä­ni saa­vut­ta­nut hä­nen luot­ta­muk­sen­sa. Näin hä­nen asi­ak­kaan­sa siir­tyi­vät­kin pe­rus­ta­ma­ni yri­tyk­sen asi­ak­kaik­si. Yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­seen liit­tyy tun­ne­tus­ti omat ris­kin­sä, mut­ta hom­ma läh­ti am­mat­ti­tai­dos­ta­ni va­kuut­tu­neen asi­a­kas­kun­nan tur­vin hy­vin liik­keel­le. Luo­tet­ta­van, jous­ta­van ja ri­pe­än toi­min­nan myö­tä töi­tä tuli vä­hi­tel­len li­sää. Se vah­vis­ti us­koa tu­le­vai­suu­teen.

Vaik­ka ra­ken­nu­sa­la kyn­tää juu­ri nyt sy­väl­lä, Man­no­nen nä­kee tu­le­vai­suu­den haas­teis­ta huo­li­mat­ta koh­ta­lai­sen va­loi­sa­na.

– Ko­ro­na­vuo­det oli­vat mo­nil­la aloil­la erit­täin ras­kai­ta. Ra­ken­nu­sa­la sel­vi­si poik­keu­so­lo­suh­teis­ta kui­ten­kin mon­taa muu­ta lie­vem­min kol­huin. Re­mon­toi­ta­vaa riit­ti, sil­lä ko­toi­luun tot­tu­neet ih­mi­set in­nos­tui­vat ehos­ta­maan ko­te­jaan ja ke­sä­a­sun­to­jaan uu­teen us­koon.

Uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen sek­to­ril­la on tä­nään va­li­tet­ta­van rau­hal­lis­ta, mut­ta Man­no­nen luot­taa sii­hen, et­tä lä­hi­seu­duil­la riit­tää sa­nee­rat­ta­vaa jat­kos­sa­kin.

– Vii­me ai­koi­na pro­jek­tit ovat mei­dän osal­tam­me pai­not­tu­neet pää­o­sin kor­jaus­koh­tei­siin. Kaik­ki­aan mei­dän vä­ke­äm­me työs­ken­te­lee par­hail­laan noin 30 eri koh­tees­sa ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa. Suu­rin osa ura­kois­ta on pie­neh­kö­jä, mut­ta ilah­dut­ta­vaa on, et­tä töi­tä on ol­lut kii­tet­tä­vän pal­jon.

Man­no­sen ta­paan op­pi­so­pi­muk­sen kaut­ta alal­le tul­lut Tomi Fe­tu­la pe­rus­ti ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­sen­sä 23-vuo­ti­aa­na. Al­ku­vai­hees­sa Fe­tu­la ot­ti vas­taan mo­nen­lai­sia pro­jek­te­ja. Kun yri­tys kas­voi, Fe­tu­la eri­kois­tui kyl­py­huo­nei­den, ves­so­jen ja sau­no­jen re­mon­toin­tiin.

En­nen yri­tys­kau­pan sol­mi­mis­ta Ra­ken­nus Fe­tu­lan toi­mi­ti­lat si­jait­si­vat Po­ris­sa Hii­ri­hau­kan­tiel­lä.

– Nyt ope­roim­me yh­des­sä Ul­vi­las­ta kä­sin. Kes­ki­tim­me kai­ken toi­min­nan Ran­ta­vai­ni­on hal­lil­lem­me. Se sel­kiyt­tää ti­lan­net­ta, kun kaik­ki tar­vik­keet löy­ty­vät sa­man ka­ton al­ta. Näin pää­sem­me pa­rem­min pal­ve­le­maan asi­ak­kai­tam­me. Tär­keIn­tä­hän meil­le on ai­na asi­ak­kaan tyy­ty­väi­syys. He ar­vos­ta­vat luo­tet­ta­vuut­ta, ket­te­ryyt­tä sekä ai­ka­tau­lus­sa ja bud­je­tis­sa py­sy­mis­tä. Sitä kaik­kea pys­tym­me niin pie­nil­le kuin isom­mil­le­kin asi­ak­kail­le tar­jo­a­maan myös täs­tä eteen­päin, vah­vis­taa Man­no­nen.