Po­ri­lais­nai­nen jär­jes­tää avus­tus­ke­räyk­sen: Huo­li Uk­rai­nas­sa asu­vas­ta isäs­tä ja ys­tä­vis­tä sai po­ri­lais­nai­sen toi­mi­maan (SV 9.3.2022)

Uu­si vas­taa­not­to­kes­kuk­sen toi­mi­pis­te ava­taan Po­riin: Vas­taa­not­to­kes­kus laa­je­ni: Pu­nai­nen Ris­ti vuok­ra­si Te­kun­kor­ven uu­dek­si si­vu­toi­mi­pis­teek­seen (5.4.2022)

Maaliskuussa Ieva Unnukaisen koti täyttyi ihmisten tuomasta lahjoitustavarasta. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Maaliskuussa Ieva Unnukaisen koti täyttyi ihmisten tuomasta lahjoitustavarasta. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Pa­ko­lai­sia ma­joi­te­taan vuok­ra-asun­toi­hin: Tois­ta­kym­men­tä uk­rai­na­lais­per­het­tä ma­joit­tuu Ul­vi­lan kau­pun­gin tyh­jil­lään ol­lei­siin vuok­ra-asun­toi­hin (SV 21.6.2022)

Po­ri­lais­mies ha­kee uk­rai­na­lais­per­heen Suo­meen: So­ti­laat am­pui­vat, kuin mil­lään ei oli­si ol­lut mi­tään vä­liä(SV 2.8.2022)

Huhtikuussa 2022 Erkki Makkonen ja Eemeli Mäntylä laittoivat paikkoja kuntoon Tekunkorven vastaanottokeskuksessa Porissa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Huhtikuussa 2022 Erkki Makkonen ja Eemeli Mäntylä laittoivat paikkoja kuntoon Tekunkorven vastaanottokeskuksessa Porissa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Kou­lu­a­vus­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Vik­to­riia ker­too suo­men­kie­len op­pi­mi­ses­ta: Uk­rai­na­lai­nen Vik­to­riia opet­te­li suo­mea Yo­u­Tu­ben avul­la – Nyt hän ker­too, mik­si pa­ko­lais­ten on niin vai­ke­aa op­pia suo­men kie­li (SV 18.8.2022)

Sa­ta­lin­nan hä­tä­ma­joi­tus ava­taan: Sa­ta­lin­na tar­jo­aa jäl­leen suo­jaa so­taa pa­ke­ne­vil­le – Hä­tä­ma­joi­tuk­sen apu­lais­joh­ta­ja ker­too, mikä on toi­sin kuin vuon­na 2015 (SV 25.10.2022)

Kesäkuussa 2022 Ivashynin perhe majoitettiin vuokra-asuntoon Ulvilaan. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Kesäkuussa 2022 Ivashynin perhe majoitettiin vuokra-asuntoon Ulvilaan. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Jou­lu­na­vaus­ta juh­li­taan suo­ma­lai­suk­rai­na­lai­se­na yh­teis­työ­nä: Tie­dät­kö, mi­ten uk­rai­na­lai­nen jou­lu ero­aa suo­ma­lai­ses­ta? Uk­rai­na­lai­set pe­rin­teet ovat osa Po­rin jou­lu­na­vaus­ta (SV 25.11.2022)

Lap­set käy­vät VAL­MO-luok­kaa: En­sim­mäi­nen lu­ku­kau­si ul­vi­la­lai­ses­sa kou­lus­sa on saa­nut uk­rai­na­lais­lap­sis­sa ai­kaan muu­tok­sen (SV 25.12.2022)

Ulvilan Vanhankylänkoulun VALMO-luokkalaiset esiintyivät joulukuussa vanhainkodin asukkaille. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ulvilan Vanhankylänkoulun VALMO-luokkalaiset esiintyivät joulukuussa vanhainkodin asukkaille. KUVA: PAULIINA VILPAKKA