Sei­ja ja Ant­ti Väre

Ku­pa­ri­mal­min lou­hin­ta päät­tyi siel­lä vuon­na 1989, kun Ke­re­tin kai­vos sul­jet­tiin. Mat­kai­lu­toi­min­ta Van­hal­la Kai­vok­sel­la vi­ri­si alu­eel­le jo 1960-lu­vul­la.

Kai­vo­sa­lan eri­kois­mu­seo avat­tiin elo­kuus­sa 1982 en­ti­seen kai­vos­tu­paan, jos­sa si­jait­si­vat työ­mies­ten pesu- ja pu­keu­tu­mis­ti­lat. En­sim­mäi­nen mu­se­o­tun­ne­li on teh­ty kurs­si­työ­nä ja se val­mis­tui vuon­na 1985. Uu­det tun­ne­lit lou­hit­tiin 2014. Tun­ne­leis­sa esi­tel­lään kai­vos­toi­min­nan his­to­ri­aa ja ny­ky­päi­vää mah­dol­li­sim­man ai­dos­ti.

Ou­to­kum­mun Van­han Kai­vok­sen mu­se­o­kier­rok­sel­la sel­vi­si, mik­si maan al­le on kai­vau­dut­tu. Seik­kai­lun aluk­si su­jau­tet­tiin ky­pä­rä pää­hän ja as­tut­tiin kai­vos­tun­ne­lin kos­te­aan hä­mä­rään. Ly­hy­en, mut­ta in­for­ma­tii­vi­sen vi­de­oe­si­tyk­sen jäl­keen tie vei maan uu­me­niin tu­tus­tu­maan kai­vos­mie­hen ar­keen ja teh­tä­viin.

– Ky­pä­rän väri ker­toi am­mat­ti­ar­von. Val­koi­nen ky­pä­rä an­net­tiin vie­rai­li­joil­le, op­paam­me, 11 vuot­ta kai­vok­sil­la sekä lou­hin­ta-alal­la työs­ken­nel­lyt Timo Väns­kä ker­toi.

Ai­dois­sa olo­suh­teis­sa, joi­ta ää­ni­te­hos­teet vie­lä ko­ros­ti­vat, ei voi­nut kuin ih­me­tel­lä al­ku­ai­ko­jen an­kei­ta työ­o­lo­ja. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kai­vos­toi­min­nan al­ku­vai­hees­sa, suo­jaa­mat­to­mien kai­vos­mies­ten ter­vey­den­huol­to ja -tila oli­vat to­del­la hei­kol­la to­lal­la ja Hota-pul­ve­ril­la hoi­det­tiin va­ka­vam­mat­kin ta­pauk­set. Se sai mu­se­o­vie­raat puis­ta­maan pää­tään.

– Ky­pä­rä­pak­ko tuli vuon­na 1945. Aluk­si käy­tet­tiin huo­pa­hat­tu­ja ja sit­ten ba­ke­lii­tis­ta teh­ty­jä ”ker­ta­käyt­tö­ky­pä­riä”, mit­kä ha­jo­si­vat jo pel­käs­tään maa­han pu­to­a­mi­ses­ta. Hen­gi­tys­suo­jai­met kek­sit­tiin pal­jon myö­hem­min, Väns­kä ker­toi.

Ki­vi­on­ka­lois­sa tuli vas­taan niin iso­ja kai­vos­ko­nei­ta kuin pie­nem­pi­ä­kin työ­ka­lu­ja. Kai­vok­sen ko­vaa ja vaa­ral­lis­ta ar­kea esi­tel­tiin lu­kui­sin va­lo­ku­vin ja esi­nein.

Ou­to­kum­mun mal­min löy­tö- ja lou­hin­ta­his­to­ri­as­ta sai kier­rok­sel­la kat­ta­van in­fo­pa­ke­tin. Mies­puo­li­sia kä­vi­jöi­tä kiin­nos­ta­nee iso­jen ko­nei­den näyt­te­ly, jos­sa pää­see tu­tus­tu­maan muun mu­as­sa yh­ti­ön van­haan pa­lo­au­toon, rä­jäh­dy­sa­jo­neu­voon ja mal­mi­net­sin­nän maas­to­a­jo­neu­voon.

Mo­ni­puo­li­nen Kai­vos­mu­seo on koon­nut val­ta­van mää­rän ou­to­kum­pu­lais­ta ja suo­ma­lais­ta kai­vos­his­to­ri­aa sekä kai­vos­toi­min­nan ny­ky­ai­kaa yh­teen koh­tee­seen. Ve­to­nau­loik­si ovat muo­dos­tu­neet eten­kin re­a­lis­ti­set mu­se­o­tun­ne­lit, maa­na­lai­nen Maan aar­teet -ki­vi­näyt­te­ly sekä Lop­pu­tuot­teet-näyt­te­ly, jos­sa saa ai­mo an­nok­sen tie­toa ge­o­lo­gi­as­ta, mi­ne­raa­lien syn­ty­me­ka­nis­meis­ta ja nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta. Esil­lä on myös kai­vos­ten poik­ki­leik­kauk­sia ja po­raus- ja kai­van­nais­näyt­tei­tä. Kai­vo­syh­tiö piti huol­ta työn­te­ki­jöis­tään ja ra­ken­si heil­le asun­to­ja. Pik­ku­hil­jaa yh­tei­sö pai­sui ja mu­se­oon on ra­ken­net­tu jäl­jen­nös 7-hen­ki­sen per­heen ko­dis­ta.

– Enim­mil­lään työn­te­ki­jöi­tä oli 1 704 ja kai­kil­le jär­jes­tet­tiin sai­raan­hoi­to sekä asun­to yh­ti­ön puo­les­ta. Jopa po­lii­si saa­tiin, kun lu­vat­tiin mak­saa sen palk­ka. 70-lu­vul­le as­ti kai­vos­mie­het sai­vat myös läm­pi­män ruu­an.

Mu­se­o­tun­ne­lit pe­rus­kor­jat­tiin vuon­na 2009 ja sil­loin aloi­tet­tiin kai­vos­mu­se­on pe­rus­kor­jaus. Uu­dis­tet­tu kai­vos­mu­seo näyt­te­lyi­neen avau­tui hei­nä­kuus­sa 2011. Van­hal­la kai­vok­sel­la käy vuo­sit­tain noin 10 000 vie­rai­li­jaa.